آرشیف

2024-3-16

محمد آصف فقیری

خود پرستی عدم یکسانی در جامعه سیاسی افغانستان چیست؟

 

خود پیوستگی و بعد آن خود پرستی٬ مجموعه های کوچک و چند پارچه که شامل: باورهای مشترک می شود٬ و پاسداری باورها و سلیقه ها٬ بگونه افراطی آن و این حس تعلق در نفی دیگران٬ عدم های یکدیگر پذیری می باشند…!

شرح یکسانی:

یکسانی فکری به هدف وجدان جمعی یا ما شدن روح ملت شدن و قدم متعالی تر از یکدیگر پذیری می باشد. که در افغانستان فقدان معرفت علمی٬ به سبب فهم نادرست از دین و قوم گرایی و خود پیوستگی در گروه های دینی افراطی و یا حس تعلق بگونه های فرهنگی چون: زبان٬ قوم و سمت٬ در تولید تضاد های یکدیگر پذیری یا این انرژی منفور منفی استبدادی٬ که مبتلایان با حس بهتری از دیگران٬ از همه غلام تر می شوند٬ هست.

زیرا لویاتان که تامس هابس در تبیین حاکمیت ملی بیان می کند. و لویاتان حیوان ذهنی تخیلی استکه٬ هابس به حاکمیت ملی تشبیه کرده و می گوید: هر زمان که لویاتان حیوان دریای٬ سر از دریا بیرون کند٬ کسی در داخل دریا و بیرون دریا توانی ایستاده شدن در مقابل آنرا ندارد.

از اینجا تحلیل می کنیم: که با حس بهتری از دیگران و بستری غلامی استخبارات های جهانی و منطقه را٬ مهیا ساخته و عدم حاکمیت ملی در افغانستان شده و  می شوند.

راه حل: عقلانیت سیاسی در گروه های فشار بر افکار عمومی باید و شرح بیشتر آن در لینک:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Baray_Jornalistan.pdf

 

 

محمدآصف فقیری