آرشیف

2015-11-27

Shahla Latifi

خودباوری

اتکا به خود/خودباوری زیباترین احساس است. و رابطه متقابل احترام و اعتماد را بین انسان ها تقویت می بخشد. گرچه من هرگز به شانه نوازش تکیه نکرده ام، نیروی انسانی اعتماد بنفس را با روبرو شدن مشکلات و تنهایی ها خوب آموختم. و اکنون دوست دارم با معشوقم صرف عشق بورزم. از وکیل خانوادگی ام راه حل دشواری ها را بپرسم. از مشاور اقتصادی فقط معاملات و حجم مالی را بیاموزم. و از رفیق نوشته هایم، گل های احترام را برچینم  و دیگر با اعتماد به نفس- آن جوهر خلقت که همیشه جز سرشت ما بوده است در طلب خوشبختی ها بشتابم

شهلا لطیفی
نوامبر ۲۰۱۵م