آرشیف

2020-9-5

نظیر ظفر

خوب میدانی

خوب میدانی خراب توستم
نشهّ جام شراب توستم

خوب میدانی نمیگوییی بکس
من به زنجیر عتاب توستم

خوب میدانی که از خوبان شهر
دایما در انتخاب توستم

خوب میدانی که پیر استم ولی
از جوانی در رکاب توستم

خوب میدانی که در دنیای شعر
خامه پرداز جناب توستم

خوب میدانی (ظفر) با نام تست
زان سبب در اضطراب توستم

ورجینیا 2.9.2020
نوشته نظیر ظفر