آرشیف

2017-1-11

دوکتور ص. سعیدي

خواننده و بینندهء امروز را دست کم نه ګیرید!

 

معاون اول رئيس جمهور و انجینر اېشچی
 

سلام دوست عزیز …

در میدیا میتوان هرچه نوشت و ګفت و مردم میشنوند. اما شنونده و بینندهء امروز سخت بلی سخت هوشیار و با بصیرت و با تجربه ایکه الله تعالی به این نسل در عصر حاضر داده است این خواننده و بیننده توان این را اکثرا دارد که از لابلای اظهارات کوتاه شخص مسایل، مفاهیم و افکار پشت ورق، وسط سطر ها و مکنونات اظهار کننده را بخوانند و درک کنند. خواننده و ناظر امروز میتواند قضاوت داشته باشند که ازین اظهارات چه چیز و کدام اش جو، کدام اش ګندم، كدام اش سيه دانه و كدام اش سنګچل و … بود که اظهار کننده قصد به خور دادن آنرا به خواننده و مخاطب  دارد. حتی همان افراد غیر مسلکی و عادی وطن در عصر امروز درین عرصه بس ظریف و هوشیار اند. افراد مسلکی و مکتبی که سیاست را مسلک و تحصیل خود میدانند باور کنید، اظهار کننده را مانند کتاب سرتا پا اګر کمی مبالغه نه کنم لچ و عریان با یک نګاه میخوانند. 

لذا به سیاست مداران و هریک از ما و خودم سفارش دارم خواننده و بیننده ء امروز افغان را دست کم نه ګیرید. آنها میدانند و خوب میدانند که چه ګفتیم. و در کجا چه مطلب معنا دار و با مفهوم و با منطق ګفتیم و درکجا کدام ګپ ما به اصطلاح ايرانيان الكي  و كدام ګپ منطق نداشت. خواننده و ببننده امروز حتی درک میکند که به این بخش از تأکید ګوینده حتی خودش باور ندارد و این بخش دیګر خود ګوینده نمې داند چه ګفت؟ 

و … ببخشید ګپم مانند همېش  دراز شد و خوانندهء امروز به شمول من مطالب دراز و طویل را نمی خوانند لذا مختصر و مشخص و آنهم صرف دوسه مطلب بحث شما به خاطر توجه شما به بحث میګیرم: 

اګر مبالغه نه کرده باشم یکی از اولین اشخاص بودم که بعد از رهایی آقای زرداد فریادي. استقبال وی را به این سروصدا و آنهم به نام جهاد و … مناسب و درست نه خوانده و حتی به جوانب ذیخل بخاطر جلوګیری ازین قهرمان سازی ها با صراحت نوشتم و آنرا مردود شمردم. اما در اظهارات شما در مورد دفاع از جناب جنرال دوستم و اقای انجنیر اېشچی و اینکه دیګران از اقای زرداد چنان استقبال کردند و ما از جنرام دوستم کرده نمی توانیم و …. این دیګران و این ما را بس بحث غیر وطنی و خلاف عدالت یافتم. 

تحلیل اینکه جنرال دوستم و وجود اش به اقای اېشچی و … فرصت قیام و مقاومت علیه ابن و آن داد و … برای نابودی جنرال دوستم سه میلیون دالر داده شده و سه در برابر ان چار پنج شخص یاد شد و باز سه میلیون به تقسیم این چار پنج تن به هریک یک میلیون رسید و …. بحث است کاملا جدا با بحث اتهام تجاوز جنسی به شخص کهنسال و حبس شان در محل شخصی و آنھم از نام و مقام شخص دوم کشور و حامی زن و فرزند و ناموس من افغان و اقای اېشچی و ناموس و سر و عزت شما. شما این دوګپ را با هم خلط و مزج نه کنید. دزد ګفتن و بار بستن نیست. 

میګویند ترور شخصیت جنرال دوستم را باید مانع شد. 

بلی آنهایکه. با وجود این رسانه ای شدن این قضیه به سطح جهانی. نمی ګذارند. نام  معاون اول رئيس  جمهور. دولت اسلامی افغانستان پاک  و اعادهء حیثیت شود باید با مراجعه به عدالت و حکم دادګاه به این مساله. پرداخته و مانع عدالت نه شوند. و ها ترور جناب   معاون اول و خطر از جانب. اقای اېشچي را اسانتر داشت و این همان. به ګلوله بستن اش و اینکه وی قصد حمله بر معاون اول داشت و ما مجبور به دفاع و اېشچي را با همراهان اش کشتیم. این دهها و یا صدها تن دیګر که در قومندانی معاون اول رئيس جمهور در آن جنګ در سطح علاقداری کشته. شدند. کي پرسید که اینرا میپرسیدند. این کار برای احمد اېشچي هم آیان میافتید. امادرین قضیه اتهام بدتر است که باید  از جانب محکمه تصفیه شود و این به کار نامه ها و شجاعت دیروز که من سفارش باګشت به دیروز را بخاطر ندارم که مردم قصه های دشت لیلی و شریکان بین المللی این قضیه خوب میدانند. لذا خواننده و بیننده کم نباید ګرفت و به فهم و درایت. شان باور داشت!  

داني که بر نګین سلیمان چه نقش بود

بر زر نوشته بود که این هم میګذرد. 

قهر و مواخذهء الهی و محاکمهء آن ذات متعال شدید است و آن محاکمه حتمی است. ان بطش ربک لشدید! 

و ما علینا الا البلاغ المبین

۱۰/۰۱/۲۰۱۷