آرشیف

2018-1-28

احمد سعیدی

خلیل زاد را از خواب بیدار کنید!

زلمی خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان ومهمان خود خوانده فعلی فکر مکیند تا هنوز سفیر امریکا در افغانستان است .او در حال نعاس وآلوده با خواب در مقابل خبرنگار تلویزیون آریانا در مورد معضل بلخ وارگ خیلی جانبدارانه صحبت کرد.او به سیاسیون افغانستان توهین کرد که گفت سیاسیون افغانستان دو جمع دو را هشت ویا دوازده حساب میکنند یک محاسبه غلط دوم به  استاد اعطا محمد نور والی بلخ، که خیلی پر تلاش در خدمت گذاری و نیک نام است بطور نسبی تاخت.وبزبان غیر مستقیم گفت اگر امر اشرف غنی را قبول کند هوشیار است والا فکر نکنم که آدم هوشیار محاسبه غلط داشته باشد وبعد تلویحا تهدید کرد که امید وارم نیاز نشود قوای بین المللی بزور حکم رئیس جمهور را بالای آقای نور تطبیق کنند.آخر این را بیدار کنید که تو کی هستی با منطق تراشی ومحاسبات مجهول سران نیکنام افغانستان را توهین ویا تهدید کنی ؟ واین را باید بدانی که مردم افغانستان ترا عقل کل نه بلکه عامل تمام مصیبت ها ونا هنجاری های افغانستان میدانند.
دست آورد های خلیل زاد در دوران سفارتش در کابل:
ما هم فکر نمیکنیم خلیل زاد بر اساس یک محاسبه درست بحیث سفیر امریکا در کابل توظیف شده بود بلکه بر حسب تصادف بخاطر دل خوشی واغوائی افغانها این چهره را با زبان کند و پر از لکنتش به افغانستان فرستادند.تا بر نامه ها وپلانهای خودرا بوسیله یک افغان تبار عملی سازند وشمارا در این نوشته به برخی عمل کرد های ندامت بار خلیلکزاد در دوران سفارتش اشنا میسازم.

  1. بحران نا امنی وباز گشت طالبان: خلیل زاد با طرح بر نامه  دی دی آر غیر منظم وسنجیده شده با عث باز گشت طالبان در صحنه شد.او بخاطر خالی ساختن عقده های خژمونی برخی نیرو هیا مسلح مردمی طرفدار دولت را که علیه طالبان جنگیده بودند جنگ سالار نا مید وطرح خلع سلاح آنهارا جزء بر نامه اصولی ساخت به همین بهانه تمام مناطق طرفدار دولت را که مخالف طالبان بودند خلع سلاح وخلاء امنیتی را توسط طالبان پر کرد..دران زمان  تعداد پولیس واردوی ملی بسیار کم بود حتی در هر ولسوالی پنجا نفر نبود واین ادارات باید توسط مردم حامی دولت حمایه میشد اما خلیل زاد مردم طرفدار دولت را خلع سلاح وطالبان را جا بجا ساخت وبه همین تر تیب مردم از دولت دل سرد وبه طالبان پیوستند.

  2. شر کت های امنیتی: سیاست تکشیل کمپنی هایا خصوصی امنیتی طرح خلیل زاد بود که هدفش از ساختن این شرکتها واریز کردن پول به جیب دوستانش و زمینه سازی قاچاق وفساد در داخل دولت بود.در زمان این آقا صد ها اعمال نا شایسته که قلم از اظهار آنها عاجز است  در شهر ها ساخته شد ویا هوتل ها ی که مروج فر هنگ بد بودند وتوسط کمپنی های خصوصی ساخت خلیل زاد امنیت شان گر فته میشد.واین امر باعث شد تا مردم افغانستان از دولت دل سرد وبه مخالفین تمایل پیدا کنند..چون تمام جرایم بزرگ در افغانستان زیز پرده همین شر کت ها انجام میشدوانتقال سلاح ومهمات در جا ها ممنوع .قاچاق اختطاف زور گوئی واینکه تابع قوانین افغانستان نبودند یک دولت کاملا جدا گانه.

  3. ساختن قانون اساسی سرا پا مجمل ومتناقض که هر روز مارا دچار مشکل میسازد .نواقص انتخابات نتیجه همین قانون است مشکل تذکره از همین قانون آب میخورد.دیکتاتوری رئیس جمهور ریشه در مواد قانون اساسی دارد.مشکل زبان تا سرود ملی وساختار نظام همه چیز های است که با مداخله مستقیم خلیل زاد من حیث اجنت بادار بر مردم ما تحمیل شده که دیگر نمیخواهد رنگش را ببینند.

  4. خلیل زاد فعلا آمده تا آتش جنگ سمتی وقومی را در افغانستان شعله ور سازد از همین حالا جهتش را بطرفداری از آقای اشرف غنی معلوم ساخته بلی اشرف غنی وخلیل زاد از جمله کسانی اند که دیورند لاین را به پاکستان فروخته اند ودر بدل از پاکستان رائی ومصارف انتخابات خواسته اند.جنگ ومخالفت اشرف غنی با پاکستان کاملا دروغین وزر گری است.چون رئیس جمهور غنی حین انتخابات با پاکستانی ها روابط تنگاتنگی داشت با زد و بند های که در جریان انتخابات با مقامات پاکستانی صورت گرفته رهبری حکومت وحدت ملی حملات انتحاری وکشیدن سیم خار دار در طول مرز از طرف این حکومت و تیم شان محکوم نمیشود فقط با الفاظ باریک وعوام فریب وبس خاموش در برابر همه جنایات پاکستان .

  5.  در زمان خلیل زاد بود افغانستان از فاسد ترین ونا امن ترین کشور های دنیا معرفی شد.در فساد اول در تریاک وقاچاق اول در ضعف مدیریت اول ودر نقض حقوق بشر وبیعدالتی اول.آخر آیا این همه مشکلات در زمانی ماموریت خلیل زاد در افغانستان نبوده است وتمام مصیبت های عصر حاضر وکشت نا میمون زاده دست کیست. لذا ملت افغانستان باید بیدار باشند وبدانند که این آدم ها بنام آدرس امریکا حرف های بیمورد میزند ودر امور دولت داری افغانستان مداخله میکند باید بزود ترین فرصت افغانستان را ترک و به کشور که تابیعت آنرا دارد برود.