آرشیف

2017-9-11

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

خلاف شریعت و راه و رسم انسانی

آنانی که تکیه بر محراب و منبر برده‌اند، آنانی که در کرسی‌ِ حفاظت قانون، عدالت تکیه زده اند، و آن عالی مقام‌های سیاسی که زیر نام دموکراسی دارند برگرده‌های معیوب مردمان‌مان سوارانند، هم توپ دارند هم تفنگ، هم هوای‌پیمای بم‌افگن دارند هم کشفی، و هواپیماهای با سرنشین و بی‌سرنشین دیگر فراوان در اختیار دارند و همه بر سر مردمان مظلوم، بی‌گناه، باگناه، بم می‌ریزند، دو طرف جنگ مسلمانان اند، دوطرف این جنگ ویرانگر، به اصطلاح افغانانند. آیا این جنگ‌ها را شما چگونه می‌توانید مشروعیت ببخشید؟ آن طرف هم شهیدان دارند و این طرف هم، تنها مرتد ما مردمان بی‌دفاعیم که در بین طرف شما جنگ افروزان، مرده‌مان خراب، بدبو، تکه تکه، ما این مرده‌هامان را نظر به امر تفنگ دو طرف، اجازت فرمایند تا مرتد به‌خاک دفن کنیم البته دور از مزار شماها!!!
در حالی‌که شریعت مقدس اسلام نزد ما، این وظایف پنجگانه شریعت را تنها پیش روی ما پیش کشیده است و یا هم سر چوپ شریعت به شانه‌های مقدس شما نیز اصابت نماید. وظایف پنجگانه‌ی شریعت را جنگ افروزان دو طرف درگیر، اجازت فرمایند تا این‌گونه پیش‌کش پیش حضور شما تفنگ‌بدوشانِ دوطرف درگیر، نمایمك
آری نخست حفظ دین. دوم : حفظ جان. سوم: حفظ عقل. چهارم: حفظ مال. پنجم: حفظ نسل انسانی و بشری.
این همه بدین معنی است که این همه وظایف حتمی رعایت گردد، کابل را تنظیم ‌ها به خاک و خون کشانیده اند، به هیچ‌کس به هیچ گروه و به هیچ قوم، حتی به زن‌ها و کودکان و سال‌خوردگان، رحم نکردند و خلاف شریعت اسم  خود‌ها را گذاشتند، یا وطن پرست، یا مجاهد، یا هم زیر طالب جفاها کردند و دارند می‌کنند. این کوتاه مطلب را پیش‌کش کردم از زورمندان در شهر فیروزکوه امیدوارم، حرف‌های حق مرا بپذیرند و از گناه‌هام صرف نظر نمایند. 

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی