آرشیف

2015-6-7

محمد اسحاق ثنا

خـــنـــــده

بدنت موج لطیفست که دیدن دارد

عشوه ات ناز جهانیست خریدن دارد

چشم تو موج شرابیست چو پیمانه ی ناز

خنده ات موج اناریست چشیدن دارد

جلوه ی قد رسایت چه قیامت دارد

دل از ین جلوه چه گویم که تپیدن دارد

وصل تو گر چه محال است ولی باور کن

عاشق دل شده ات میل رسیدن دارد

مرغ دل در قفس سینه هوای تو کند

هر زمان ناله کنان ذوق پریدن دارد

قصه ی درد ثنا هر چه کمی تکراریست

گوش کن ،گوش که این قصه شنیدن دارد 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور، کاناداپ