آرشیف

2014-12-31

انجنیر عبدالمجید حمیدی

خــــــــــــــدا خیر کند

در وطـن آتـش و جـنـگ اسـت خـدا خـیـر کـنـد
دشـمـن از اهـل فـرنگ اسـت خـدا خـیــر کـنـد

راکـت و بـمـب و سـلاح مفـت بما عرضه کنند
بـا خـبـر مایـه  نـنـگ اسـت خـــدا خـیــر کـنــد

هـیـچ  بـیـگـانـه بـرای وطـنـت جـــان نـــدهــد
الـفـت شـان هـمـه رنـگ اسـت خـدا خـیـر کند

بـهـر درمــان مــن و تــو نــدهــــد داروی درد
لطف ‌شان جـمـلـه  فشـنـگ است خدا خیر کند

جــور هـمـسـایـه بـدیـدیـــم زغـرب و ز جنوب
گــرگ در جـلــد مـلـنـگ اســت خـدا خـیـر کـند

هـمـوطـن بـیـخـبــر از مـکـر عــدوی مـیـهــن
بـهـر بـیـگـانـه بـه جـنـگ اسـت خـدا خـیر کند

نـاخـدا بـیـخـبـر وکـشـتـی نـشـیـنان همه منگ
کـشـتی درکـام نـهـنـگ اسـت خـدا خـیــر کـنـد

گـشـتـه سـرمـایـه مـلــی هـمـه تـاراج و فـنـا
دزد سـرمـایـه زرنــگ اسـت خـدا خـیــر کـنـد

عـالــم و بـا خـرد و صاحب تدبـیـر همه خوار
مـعـتـبـر لاف و جـفـنـگ اسـت خـدا خـیـر کند

 

نـیسـت انـدیـشـه تـقـوی بـه سرش جزٔ دستار
ظاهر شان چه قشنگ اسـت خـدا خـیـر کـنـد

آنـکـه دعــوای وزارت بـنـمــود مـزد جـهــاد
بره  نیست  چوچه  پلنگ است خدا خیر کـند

هـمـوطـن زود بـه خـود آی‌ و ز بـیـگانـه ببر
فرصت عمر چــه تنگ است خـدا خـیـر کـنـد 

گر ‌(مجید) در همه عمرش بکند داد و فغان
خورده  پیشانـی به سنگ است خدا خیر کند