آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

خــــــــدای دادگـــــــر را سپاس گـــــذارم

 

بهاران امسال  که آگنده از نشیب وفراز های امنیتی در ولایت غور بود در پهلوی آن  پیام آور باران های مست موسمی نبود   در اکثر مناطق غور علایم خشک سالی به چشم میخورد دهقانان چشم انتظار حاصلات خوب را ندارند  آب چاها       وچشمه ها خشکیده  رود خانه های کوچک  به نسبت کمبود باران از آب خالی است  از جمله قریه  صوفک در 15 کیلومتری شهر چغچران را  مثال می آورم  من امروز به اثر درخواست اهالی برای بازدید از جریان بی آب بودن به آن جا سفر نمودم  همه منابع آب را خشکیده دیدم آب برای نوشیدن انسان ها آب برای نوشیدن حیوانات آب برای استفاده زراعتی وجود نداشت از جمله در قریه قاضی ها به همت مرد  با خیر وپاک طینت  جناب الحاج محمد ظریف یک منبع آب در عمق 25متری زمین در طی یک ماه حفر گردید  واین چاه  در مساحت  30×20×25 توسط دست حفر شده قرار اظهارات گارگران  فعلا  عمق آب 2.5 متر است   این آب در موقع ضرورت توسط واتر پمپ بیرون کشیده میشودومردم قریه  ازان برای نوشیدن استفاده می نمایند در حفر چاه آنقدزحمت کشیده شده که در بیان نگنجد     خاک این چاه در استقامت های مختلف انتقال داده شده که کوهای از خاک در اطراف چاه وجود دارد   .
فرارخوان من منحیث یک فرد این وطن این است که موسسات  خیریه مانند سی ار اس ٰ ورلد ویزن  ٰ افغان اید ٰ وریاست های مانند انکشاف دهات ٰ  ریاست زراعت و  ٰ ریاست آبیاری که کار های خوب را برای آسودگی خلق الله انجام داده اند تقاضا دارم که به وسیله های ممکن به کمک این مردم به شتابند وبه خصوص برای ترمیم چاه از لغزش وچپه شدن  توجه دلسوزانه به نمایند  تا این اهالی را از خطر کمبود آب نجات داده باشند . این منبع آب با پول اندک وفایده زیاد ترمیم شده می تواند .در پایان چند قطعه عکس را که از چاه گرفته ام ضم این نامه می نمایم  تا خواننده گان به دقت بر خوانند .
 
والسلام
محمدامین وکیل

خدای دادگر را سپاس گذارم
 
خدای دادگر را سپاس گذارم
 
خدای دادگر را سپاس گذارم
 
خدای دادگر را سپاس گذارم