آرشیف

2023-2-3

علم عبدالقدیر

خطر دوستان نادان وخرافه پرست اسلام

 

دوستی ودوست داشتن یک حس زیبا ومرغوب است اما ضرب المثل معروف است که میگویند:  دشمن دانا به از نادان دوست. باورها و رفتارهای غیرمنطقی و پندارهای بیهوده و پوچ که جاذبه آنها شگفتی برمی انگیزاند آثار ویران گری بر عقاید و ارزشهای دینی برجای می گذارند. افسانه بافیهای صوفی ها، شیوخ، احبار و رهبان درباره پیامبران ونسبت دادن  رفتارهای غیرمنطقی  ومضحک به نام شریعتِ  ضربۀ مهلک وویرانگریست برذات وکیان تمام  ادیان آسمانی.  رواج خرافه، در میان فرهنگهای معاصرِ جهان، بیشتر از گذشته است که بطور فزاینده از طریق رسانه های اجتماعی بخورد مردم داده میشود وموج از تنفر را نسبت به دین اسلام برمی انگیزد. خرافه، به خاطر جلوه هایی که  دارد برای عوام وملا های ساده اندیش جا ذبه آفرینی میکند .مانند ملا عبدالقدیر تخاری وحیات الدین صاحبی مزاری وده ها ملای ازین دست در أفغانستان وپاکستان با نقل داستانها وروایات جعلی با عث تخدیش وتخریب چهره اسلام گردیده اند.

توحید، سنگ زیرین و بنیادی ترین بناء اسلام است: خداوند ج همه گناهان را می بخشد بجزء شرک .شرک  همان خرافاتی است که  عقل و منطق انسان را از کار می اندازو سرانجا م خرافات شرک و بت پرستی یا آلودگی به افکار شرک آلود است چون  خرافات بسیاری از کارهای زشت و زننده و بد را در نظر انسان خوب جلوه می دهد، یعنی زشتی ها در سایه خرافات به صورت خوبی ها و نقاط قوت درمی آورد که برای أصحاب عقل وبصیرت قابل پذیرش نبوده وی را بسوی انکار از اصل کیان دین وا میدارد.این خرافات در پندار ها، گفتار ها وحتی اعتقادات برخی ملا های کمسواد ولی ریا کار جلوه بیشتر دارد.گفتار افتراء آمیز وتهمت گونه نسبت بخدا وپیامبر آنجا ئیکه یک امام وخطیب مسجد به مقتدی های مبتدی میگوید صحابه در نوشیدن بول پیامبر ص نسبت به یکدیگر سبقت می ورزدیدند چون پیامبر ص گفته بول ما به بطن هرکس برود آتش جهنم بر آن حرام میگردد.

این حرف های یک ملا بنام حیات الدین صاحبی مزاری بود وهیچ عالم وملایی با رسالتی  در محراب  ومنبرمسجد این اظهارات سخیف، شرک آمیز وگمراه کننده را رد نکرد تا اینکه یک خدا پرست کمسواد ولی موحد این دوست نادان ویا ریا کارابلیس مأب را از پای در آورد.به همین تر تیب بیانات ملا های چون ملا عبدالقدیر تخاری وانصاری هراتی که زیرنام حب رسول بخورد مردم داده میشد اما همه افتراء وتهمت نسبت بخدا ورسول بود.

مظاهر این خرافات را شما در بوسیدن وپرستش انسانهای ریا کار وپر خور بنام خلیفه وآقا ووجود زیارت ها ونماد های مذهبی در جغرافیائی بسیاری از کشور های اسلامی می بینید که همه خرافی وشرک آمیزوافتراء است منتها اثر عمیق بر روح وروان مسلمانان کم سواد دارد.بگونه مثال موجودیت موی مبارک در برخی مساجد وزیازرت گاه ها در أفغانستان که یک دروغ محض است اما هیچکس جرأت ندارد این موی را از هرکس که هست بی احترامی کند ویا دور بیاندازد.شما موی پیامبر اسلام را هم در قندهار می بینید وهم در زیارت خواجه عبد الله انصاردر هرات .درپاکستان درده ها مکان بنام موی مبارک مردم به زیارت میروند که افراء شرک آمیز محض است ،چون هیچکس موی پیامبر ص را به أفغانستان نیاورده.درست مثل جسد خیالی حضرت علی رض در مزار شریف که گویا بالای شتر بسته بود واین شتر بیابان هی وبیابان طی به مزار آمد وزانو زد ومردم دیدند که جنازۀ بالای آن است ومربوط به حضرت علی است.اگر پرسیده شود با این راه دور ووجود حیوانات وحشی وگرسنه چطور این جنازه به أفغانستان رسید پاسخ مریدان وارادتمندان این است که این جزء از کرامات حضرت علی است.حالا چه کسی جرأت دارد بگوید حضرت علی کرامت نداشت.وجود زیارت های امام زاده ها در ایران  ویا محل سم دلدل نیز ساخت وبافت اغوا گران مذهبی است که زیر این نام از ارادتمندان پول جمع آوری میکنند.خلاصه بنیان گزاران خرافه وافتراء هم به اشیاء قدسیت کاذب میدهند وهم پول ودارای مردم را به سرقت می برند واز زیارت گاو شیری میسازند.

جگر ماهی در جنت: اخیرا یک ملا بنام عبدالقدیر تخاری با ناز وکرشمه برای مقتدیان بهشتی اش وعده جگر ماهی را داد که جر وبحث های فراوان را باعث شد .بلی ماهی ها جگر دارند چنانچه تابلیت های امیگاه 3 که به صحت انسانها مفید است از روغن وجگر ماهی ساخته میشود اما سابقه ندارد که برای بهشتیان وعده داده شده باشد تا اینکه درین أواخر ملا عبدالقدیر تخاری آنرا در کنار حور وغلمان از جمله رشوت های بهشتی برای مؤمنان وعده داد.خوب است که در یک پروگراف این مسئله را بطور فشرده بحث کنیم که  نعمت های بهشت برای بهشتیان چیست؟

در بهشت چیست؟ آیا در بهشت همان امتیاز های است که رشوت گونه برای بهشت خواهان  در قرآن کریم  وعده داده شده یا چیز های دیگر وبیشتری هم هست؟.از بارز ترین نعمت ها ی بهشتی که در قرآن شریف ذکر گردیده موارد ذیل است.

آشامیدنی ها ، باغها،پشتی ها،تخت های گوارا،چشمه ها،حور العین، دختران انار پستان، پسران خدمتگار،خوردنی ها، خیمه ها،درختان وروزهای دراز وریحان خوشبو ،سایه ها و ظرف ها و فرش های زیبا وقیمتی، گوشت ، ولباس ومشک ومیوه وچشمه سار وآب زلال وحوض کوثر ،نهر شراب وشیروعسل وهمسران پاکدامن بهشتی.چیز های است که پیوسته در قرآن کریم برای بهشتیان وعده داده شده .

چرا این نعمت ها آیا خواسته های دیگری نیست؟ خداوند بخاطر باز داشتن انسانها از تجاوز به زنان دیگران، حور وعده داده به همین تر تیب مطابق شرائط زمان برای هر گروه مطابق ذوق وخواست آن در برابر طاعت وعبادت نعمت وعده داده شده ورنه نعمت های جنت محصور به مواردخاص  نیست که در قرآن کریم ذکر شده.چون خداوند ج درآیه 31 سورۀ فصلت  قرآن شریف میفر ماید (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ) برای شما در بهشت ابد هر چه مایل باشید یا آرزو و تقاضا کنید همه مهیّاست.یعنی خواست از قید زمان ومقتضیات زمان بیرون است.چنانچه بعضی دوستان میگویند .ما زنباره نیستیم بجای حور وسائیل الیکترونیکی لبتاب وموبایل وسائل نقلیه لکس مود ورواج این زمان را میخواهیم که پاسخ سوال خودرا در آیه فوق می بینند در جنت اگر رفتید هرچه آرزو داشته باشید هست هیچ محدودیت وجود ندارد.

در پایان دوستان نادان اسلام بد تر از دشمنان دانا اند.

آنانکه با نسبت دادن اوصاف وافعال غیر منطقی ونا باور کردنی میخواهند دوستی واخلاص خودرا نسبت به پیامبر اسلام ثابت سازند ضرر شان به اسلام به مراتب  بیشتر از ضرر دشمنان دانا وعاقل است .دشمن را هرکس میداند که دشمن است و حرف وحدیث شان نسبت به اسلام ریشه در عداوت ودشمنی دارد  اما آنا نیکه با عباء وقباء وچهره روحانی داستانهای جعلی ونا باور کردنی را به پیامبر واسلام نسبت میدهند وبر دل وروخ عوام الناس چنگ میزند وباعث گمراهی شان میگردد ضرر شان به مراتب بیشتر از دشمنان عاقل است  نمونه های این دوستی جاهلانه وعامدانه  دربین قشر عقده مند وشکست خورده بنام صوفی ها وافراد بیسواد وکم سواد جوامع عقب مانده بیشتر به چشم میخورد.عدۀ در هند وستان، پاکستان وافغانستان که دوستی شانرا به پیامبر بیشتر از خدا نشان میدهند مثال روشن این این دوستی جاهلانه است.  عقائد، که زیربناى دین باورى‏اند بایدبر استوانه‏هاى خلل‏ناپذیر بنا گردند. باورهاى روییده بر بستر ظن و وهم و خواب و خیال وخرافات  ره به جائى نمى‏برند و نمى‏توان به استناد آنها چیزى را به خدا نسبت داد.رقصیدن صوفی ها، ذکر صوفی ها ودف ودهل شان هیچ کدام ریشه دینی ندارد فقط بخاطر خوشی وسر گرمی عدۀ شکل گرفته وحالا پشتبانه مذهبی گرفته که همه شرک وخرافه ودروغ است.

آن هذالقرآن یهدی للتی هی أقوم..وما علینا الا البلاغ.