آرشیف

2022-4-14

دوکتور صلاح الدین سعیدی

خطا کار، متخلف و جنايت کار هويت قومی، سمتی، کشوری و نژادی ندارد!
 صرف فاشيست های و هيتلری ها و کوران متحجر مغزی و روانی عکس آنرا معتقد اند!
ميليونها افغان در ايران و پاکستان حضور دارند و خواهند داشت!
مانبايد شعاره و مطالبات را مطرح کنيم که کار ايشان را مشکلتر ساخته و عوض کمک ايشان را متضرر سازيم.
ما نبايد تمام ايرانی ها و ايران را تجاوز کار بخوانيم!
ما نبايد حکومت را در کل بخاطر تحقق اهداف سياسی ضد ايرانی به کار بريم و باز هم تفنګ ديګران را به شانه کنيم!
ما نبايد با احساسات افراطی منفی ميليونها ايرانی خوب را متاثر بسازيم!
کاری نه کنيد که بر زخمهای مهاجران افغان نمک پاشيد، حالت و کار شان را بدتر
شعاره ها و ويب بلاک ها متون اعتراضيه عليه ايران در کل دادن نادرست است و من چنين افراط را ميبينم!
ما از ميليونها ايرانی خيرخواه متشکريم و ایشان را برعليه کم کاری و تخلف عدهء در نظام ايران فراميخوانيم تا دست به کار شوند و افغانهای مجبور را مورد شتم، آزار و اذيت قرار نه دهند.
جرم و تخلف عمل شخصی است و متخلف بايد به پنجهء قانون سپرده شود!
لذا توجه و دقت جدی و شديد تمام دست اندرکاران اعتراضات را در مورد خواهانم!!!
و ما علينا الی البلاغ المبين
داکتر صلاح الدين سعيدی
ترکيه
۱۴/۴/۲۰۲۲