آرشیف

2014-11-11

گل رحمان فراز

خطاب به تو ای غوری تبار!!!

بلاخره شخص دلخواه مان کیست؟

خطاب به تو ای غوری تبار!!!

یادم است از اوایل حکمرانی داکتر صاحب ابراهیم ملکزاده…..تا حکمرانی…..هیواد و همانطور جناب سید انور رحمتی، تو هیچوقت نتوانستی ذهن خود را در مقابل کلیه والیان ولایت به مثبت اندیشی قناعت دهی. (البته والی افضلی از میان والیان تقرر یافته غور استثنا است، وی یگانه ارباب والی بود که هم شریک قافله بود و هم رفیق دزد و با رنگ آمیزی دکاکین چغچران، اهلیت خویش را به نحو یک چهره غیر قابل فراموش در انکشاف غور نشان داد.)، گفته از عالم توانا ناپلیون بناپارت است که اگر یک شخص را قبول نداری شاید شخصیت همان شخص بصورت عموم نا خوشایند همه باشد اما اگر یک شخص به دو شخص صعود یافت که شما از آنها متنفر هستید، آن وقت عیب را به خودت جستجو کن!
گذشته از مسائل والیان، در روز های نخست تقرر قوماندان قایم، وی توسط کسانیکه فعلا در حرکت های مدنی خواستاری برکناری اش اند، وی را نه فرمانده قایم بلکه فرشته قایم خطاب میکردند و قایم را هدیه ی رویایی مردم غور به یاد بود از آمر صاحب مسعود بزرگوار میدانستند.
اما آهسته آهسته این هدیه ی رویای به سرطان بی درمان تبدیل شد، شاید تا هنوز شخ سری شمالیان ره ندیده بودیم و یا شاید این همه آزمایش ها برای شکران و قناعت ما از نرم مزاجان باشد.
اول باید عمل را دید و سپس باید خلص سوانح یک شخص را ايراد فرمود!
گویند که با شیر گفتن روبا، روبا خواصش را به شیر بودن برابر میکند!!!