آرشیف

2016-8-5

محمدگل پویا

خطاب بــــــه رهبران حکومت دولت وحدت ملی !

عالی جناب ها!! لطفآ بیائید مردانه بحضور مردم استعفاء بدهید و از ملت معذرت بخواهید. آبرومندانه بگویید، مردم شریف و عزتمند افغانستان تشکر از اینکه بما اعتماد کردید و رای دادید. ما توانائی اداره کشور را نداریم، کسی دیگری که شایسته و فهم کلی از مسایل امنیتی اقتصادی و توانایی رهبری این کشور را دارد، انتخاب نمایید.
آقای غنی فرد درجه یک کشور! لطفآ به وحشت و دهشت خاتمه دهید! تا کی این ملت قربانی بدهد؟؟! تا چی وقت فرزندی بی پدر و پدری بی پسر، خانمی بی شوهر شود؟! تا چه وقت مردم ما در ترس و هراس زنده گی کنند؟! آخر آیا چیزی بنام وجدان در وجود تان است؟
هر روز که میگذرد دامنه امنیت تنگ تر میشود. بی  بی بندباری، حق تلفی و بی عدالتی به اوج خود رسیده بس است دیگر ملت ما را تکه، تکه و پارچه نکنید و درآتش نفاق نسوزانید!!
از آه ، ناله و فریاد مظلومان بترسید! آخر ماهم خدای داریم!
از وقتی که شما اداره کشور را در دست گرفته اید، ملت ما را در خاک و خون کشانده اید و هر روزه ملت ما قربانی میدهند.
خدا از شما باز خواست کند!!!

پویا فعال مدنی  
غور – فیروزکوه