آرشیف

2022-2-15

محمد اسحاق ثنا

خصلت مردانه
در زندگی چه روز غریبانه داشتیم
ایام خوب و وضع فقیرانه داشتیم
میساختیم با غم و شادی خویشتن
در کنج درد گوشه‌ی غم خانه داشتیم
در دستگاه علم و ادب روزگار خوش
با دوستان چه رسمی رفیقانه داشتیم
در زندگی ز لذت دنیای عیش و نوش
افزون ز حد نه آب و نه هم دانه داشتیم
با نان خشک و آب همی ساختیم ما
با فقر خویش خصلت مردانه داشتیم
صادق به قول خویش و به عزم خود استوار
یاران چه خلق و خوی صمیمانه داشتیم
محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا
۱۴ فبروری ۲۰۲۲