آرشیف

2016-1-16

Shahla Latifi

خشونت جنسی علیه پسربچه ها

درباره خشونت جنسی علیه پسربچه ها هرگز گپ نمی زنیم. مانند اینکه آن ها از قلب و احساس و گوشت و پوست ساخته نشده اند، بلکه آهنین استند. باید با جرأت انسانی اعتراف نماییم که از پسربچه ها هم سؤ استفاده جنسی صورت می گیرد، شاید هم به درجه بلندتر از دختران خردسال و نوجوانان. چون ستمکاران از مزایای خموش طبیعی پسربچه ها مانند سخت سر بودن، پرطاقتی و غیرت کودکانه شان که همه دست بدست، آن ها را با آسانی ساکت و لال و در خود فرورفته می سازد استفاده می نمایند و به سهولت دست آویز مردهای خشن و ستمکار می شوند. و ما که بایست، با توانایی مهر مادری و پدری همیشه برای اطفال خود چشم و گوش بینا و شنوا باشیم. و اگر دگرگونی ناگهانی را در پسران خردسال خود مشاهده می کنیم، دریچه گفت و شنود را در میان باز نموده و بدون اعتراض و تهمت زنی و مقصر دانستن آنها، به ایشان گوش فرا بدهیم. تا بتوانیم برای حفظ حرمت و سلامتی پسران خود گام های مثبت و معقولانه را گذاشته باشیم.

اطفالی که در طفولیت و یا هر مقطع زمانی دست آویز خشونت های فیزیکی،جنسی،روحی و روانی گردیده اند، احتمالأ افسردگی، ذلت و خشم را در مقابل انسان، جامعه و خانواده احساس می کنند. و با یک عالم درد و رازهای نهفته بدون حس اعتبار به دیگران رشد می نمایند. که برخی ایشان بالاخره خود و ارزش های خود را به مرور زمان درک نموده به گذشته های تلخ پشت پا می زنند و رفته رفته با شهامت چون انسان متین، خوش بین و مثبت نگر جلو می روند، درس می خوانند و با ایده های سالم و عاطفی خانواده تشکیل می دهند. اما اکثری از ستمدیدگان با چنان درد که در دوران کودکی آغشته شده اند، نمو می کنند و فقط چنان شکل می گیرند. که غالبأ برای تسکین دردهای شان به نوشیدن الکل، استفاده موادمخدر، زن بازی و بچه بازی رو می آورند. و اگر هم روزی با فشار خانواده عروسی می کنند و صاحب فرزندان می شوند، هنوزهم با ناخودباوری ها و نفرت از خود و دیگران زندگی بیمارگونه و ناخوشی را به پیش می برند.

پس بهتر است آگاه باشیم که کودکان امروز مردان و زنان فردا هستند و هر قدر که با هوشمندی، پاکی، محبت، احترام و معاونت والدین سالم تربیت شوند برای خود و جامعه خوبترین خواهند بود. و ما نباید هرگز به منظور تبوهای پوچ سنتی چون شرم، ننگ و رسوایی اخلاقی و اجتماعی، خاموشانه جنایات را در خانه و کاشانه خود میزبان شویم و کودکان خود را قربانی دستان انسان های ظالم، بیمار و ستمکار نماییم. و این را باید خوب بدانیم که پسران ما هم انسان هستند و موجودات خیلی قابل محبت و دوست داشتن.

با تشکر و احترام به همه،
شهلا لطیفی