آرشیف

2017-11-22

خشم مردم

پس از « آل شنسب» غور برای اولین بار است که درتاریخ به عنوان «قدرت» معرفی میشود و این بدلیل حرکت مدنی است که این مردم از خود نشان داده است. در تاریخ، هیچ انقلابی قویتر ومؤثر تر از حرکت های نرم مردمی نبوده است.
انقلاب کبیر فرانسه، جنگهای صلیبی، جنگهای جهانی و ده ها جنگ وخونریزی دیگر هیچ یک به اندازه «انقلاب صنعتی کارگر» ، یا انقلاب های نرم دیگری اروپا وآمریکا رخ داده است ، برای تغییر وضعیت مؤثر واقع نشده استاز دلایل عمده ی پیروزی حرکت های مدنی برحرکت های بدنی عدم موجودیت چیزی بنام «خشم» است.
در حرکت های مدنی چیزی بنام «خشم» وجودنداشت و ندارد ، خشم مردم همان قدرت نرم مردم است که حقوق شان را به صورت مدنی بدون جنگ وخونریزی مطالبه دارند. خشم ، در طول تاریخ همیشه ویرانگری ونابودی بار آورده است. پس بهتر این است که دوستان ما در که غور سر دسته ی یک حرکت مدنی شده است از «خشم خدا » و «خشم مردم» کمتر استفاده کنند تا برای اولین بار ثابت شود که غورهم میتواند مدنی باشد و حقوق خود را به صورت انسانی مطالبه کنند.