آرشیف

2021-9-20

afrotan

خشت اول چون نهد معمار کج — تا ثریا می رود دیوارکج!!

 

خشک آمد کشتگاه من

درجوار کشت همسایه

 

برخی ازمحتویات این یادداشت را قبلأ درمیزگردی که ازسوی برخی دوستان ایرانی در کلاب هاوس ترتیب یافته بود با درخواست آن عزیزان بصورت فشرده مطرح نموده ام

طالبانیسم تنها نام یک گروه واسم خاص نیست بلکه عرصهء نوعی نظریه و روشی است که در جهان غرب بنام “اسلام سیاسی “یاد شده است هرچند به علت شرائط ویژه اقتصادی –اجتماعی سیاسی نمودی یافته است اما میتواند درهرجای دیگری که زمینه مساعد و محیط مناسب یافت بصورت های گوناگونی پدیدارشود چنانچه روحانیت شریعتمدار مذهبی در هردوحوزه فقهی اعم از تشیع و پیروان اهل سنت و الجماعت درهمه جهان متأثراز همین گفتمان است . https://www.youtube.com/watch?v=B1Nu5mgh8RY

طالبانیزم را به عنوان یک پدیده میتوان از زاویای مختلف و با رویکردهای گوناگون ماورای مذهبی از قبیل تشیع و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار داد وبامقتضای  چنین نگاه باید گفت اگر درچهار چوب مذهب شیعی بدان نگریست نباید آنرا با قاعده گری و در پارادائیم عقیده آنرا از سنخ انجمن حجتیه و غیره شاخه  های شبه مذهبی  و سیاسی در مذهب تشیع  یکسان تصؤر کرد بلکه این دوگفتمان یعنی طالبانیزم و اندیشه های ولایت مدار شیعی را گاهی که به تناسب منافع ” سیأ ” سی و اقتصادی محور های گرداننده آن در مقابل همدیگر قرار دارند . از اینکه بنیادگرائی شریعتمدار غیر اجتهادی و غیر عقلانی مدرن که در هردو حوزه مذهبی یعنی تشیع و تسنن برای حل معضلات اقتصادی و سائیر نیاز های انسان امروزی نسخه عقلانیت تاریخی و مکانی دوران سنت  را بهترین پاسخ برای حل نیازمندی    های انسان امروزی می داند

https://www.youtube.com/watch?v=5kqs9YKpxY0

که بدون شک با تغییرروشها واسلوب های پیچیده ای که ازسوی تیوری سازان اقتصاد لبرال با شیوه طبقاتی و مافیائی درجهان کنونی عرضه میگردد کتله بزرگی ازحرکت های مذهبی  درکشورهای عقب مانده جهان سوم نیز که روزگاری در برابر استعمارعَلم مخالفت را حمل میکردند به عنوان بریگادها وپیشقراؤلان  نظام اقتصادیی بازار آزاد درحالی حضور یافتند که از آثار و عوارض  این سیستم اقتصادی در جوامع شرقی که عمدتأ اسلامی اند هیچگونه اطلاع مبتنی بر ایمان و باور راسخ توحیدی توام با عدالت عمومی را نداشتند وهنوزهم  ندارند . طبیعی است که حوادث آخیر افغانستان را به شمول حضور مقتدرانه و درعین حال استخباراتی جنگجویان طالبان را میتوان یکی از عوامل عمده ای  در کنار سائر عوامل حوادث آخیر در افغانستان خواند .

 

 

ادامه مطلب در اینجا

m_a_frotan_20092021