آرشیف

2017-9-8

نظیر ظفر

خراب

گفتم مرا دو چشــــم تو  زیبا خراب کرد
ساقی ؛ به طعنه گفت که مینا خراب کرد

مجــــنون جنون نداشت ز روز ازل ولی
او را فــــراق طلــــــعت لیلا خراب کرد

زندان نـــــبود مسکن یوسف ز بهر جرم
وی را جــــــفای عشق ذلیخا خراب کرد

تا  میــــخکوب خال لـــــــب لعل او شدم
دل را خدنــــــگ چـشم دلارا خراب کرد

رســــــم دو رنگی بین من و یار من نبود
ما را رقیب با هـــــــــمه اغوا خراب کرد
 

نوشته نذیر ظفر