آرشیف

2022-6-5

نظیر ظفر

خدمت مغان

خدمت پير مغان كرده ام و خواهم كرد
زيارت كوى مغان كرده ام و خواهم كرد

دايما  محتسب   و شيخ    ز من  ازردند
عيب شان فاش بيان كرده ام و خواهم كرد

در مصلاى محبت دلمن دست دعاست
حق  را ورد زبان كرده.  ام و خواهم  كرد

به تمناى بهشت بنده گى هر گز نكنم
عشق را زيور جان كرده ام و خواهم كرد

زرع كردند ز ازل تخم محبت به دلم
عمر را صرف بتان كرده ام و خواهم كرد

 

 نوشته نذير ظفر