آرشیف

2014-12-31

سمو نیار سید ولیشاه

خدایا این چه شوریست اندرین مـلـک

جفـــــــــا ازدست هــــــــــر بیگانه بینم
پــــــــــــــــــــدر را از پسر بیگانه بینم
نه فــــــــــرزند را به او هـــم خانه بینم
جــــــدا از خـــــــــــــانه کــــاشانه بینم
بگـــــــــــــــــوش قــــا تلان افسانه بینم
به پـــــای اهـــــــــــل علم زولانـــه بینم
به مثل اب هــــــــــــر رود خــــانه بینم
زفــــیـر راکت تـــــــــــوب خانــــه بینم
به هـــــــــرسو خـانه هــــا ویرانه بینم
کنیزو بــــــرده بیگــــــــــــــــــــانه بینم
مکـــــــــــاتب را همه ویــــــــرانه بینم
بجایش کیــــنه دیــــــــــــرنــــــــــه بینم
پـــــــــــلان دشمن دیــــــــــــــرینه بینم
جــــــــــــگر خـــون همیشه افسانه بینم
 

 

 
وطن را سر زپــــــــــــــــا ویرانه بینم
به هــــــــــــــر سو مرده ها افتاده باشد
نه مادر میسوزد بــــــــــــــر داغ فرزند
بــــــرادر با بــــــــــــرادر گشته دشمن
فغان نــــــــــــــالــــــــه های بیوه زنها
بـــــود کــــــرسی نشینان عاری ازعلم
به میهن خـــــــون انسان میزند جــوش
جسد هــــــــا زیر پا افتاده هــــــر سو
بشد صحرای محشر شهر کــــابـــــــل
زنه مـــــــرد پیرو برنا شد فــــــراری
خـــدایا این چه شوریست اندرین ملک
وفــــــــا رحم شفقت رفته از یـــــــــاد
  کنــــــــــون اوره غــــــــربت نشینیم
ندید علـــــــوی زعمر خویش خوشی