آرشیف

2020-4-1

محمد اسحاق ثنا

خبری نیست

در کوچه ها ز لیلی و مجنون خبری نیست 
جز‌ حرف  (کرونا) به بیرون خبری نیست

هر چند که نوروز شد و موقع گلگشت 
امسال ز گلگشت ز پغمان خبری نیست 

دیروز به هر جا فراوان‌ بود و وافر 
امروز از آن کاغذ و صابون خبری نیست

از‌ مکتب و از مدرسه امروز گریزند
یک چند ز چوکی و ز آزمون خبری نیست

وحشت به هر جای کند حکمروایی
هر جا جای تر س و ز مصون خبری نیست

از‌ شحنه نترسید دری میکده باز است 
از‌ محکمه و پرسش و قانون خبری نیست

آنروز خوشی ها کنم و نغمه سرایی 
از چرسی و بنگی و ز افیون خبری نیست 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا