آرشیف

2017-8-2

دوکتور ص. سعیدي

خبردار، هوشیار!

جرس فریاد میدارد که بربندید محملها…

اګر مصالحهء سیاسی در افغانستان به صورت درست تحقق يابد و عملی شود و به این ترتیب کسب مشروعيت حاكميت از ملت زمینه سازی شده و بدست آيد. ملت سخن اصلی را داشته و عدالت نسبی تأمین خواهد ش. قرائن و شواهد زیادی  درین عرصه و درین جهت وجود دارند. در آن صورت ايران و پاکستان به دزدان سر ګردنه و سایر نوکران خویش در افغانستان کمک بیشتر از پيش خواهند کرد تا مردم افغانستات را بیشتر از پيش به نام قوم، زبان و سمت به جان هم باندازند و افغانستان را به تجزیه سوق کنند. به این ترتیب ایشان ملت افغان را مانع استفاده از منابع طبعی شان شده و موانع در برابر پيشرفت و ترقی این مردم ایجاد خواهند کرد. دشمنان ما آب خِت خواهند کرد  و مانند چندین دهه ګذشته از آن ماهی خواهند ګرفت. 
موفقیت و عدم موفقیت این اهداف  شوم،  خاینانه و بزدلانه و قابل فهم دشمن بستګی به موضع رسا، روشن و مواضع قاطع شما هموطنان و مواضع  رسای حاکمیت کابل قرار دارد.
بر ماست تا ایمان، وجدان، شرف، عزت خود را قاضی ساخته به حیث انسان و به حیث یک مسلمان و شخص رسالتمند، با اولویت دادن منافع ملی، وطنی، انسانی مواضع خود را لله فی الله بیان داشته، خاینین را افشا و خدمت ګاران خویش را با معیار های انسانی و اسلامی مساعدت خیر کنیم. 
حاکمیت در تطبیق قانون از ۱۷ سال تا امروز  بزدلانه عمل میکند و این سخت مضر و خطرناک است.
الساکت عن الحق شیطان اخرس- 
ساكت از ګفتن کلمهء حق مانند شیطان ګنګ است. حدیث. 
نه ګذارید دیر شود! 
ما بر حقیم، این ملت حق دارد متمدن و با عزت زندګی کند و این تصادفی نمی شود. شهامت، صداقت، تعهد و توکل به حق میخواهد.

و من الله التوفیق
دوکتور صلاح الدین 
(سعیدی – سعید افغانی)
1/8/2017
00447886474638