آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

خام کوک

دلـی دارم کـه خالـی از غمـی نیست
غـمی دارم کـه کـم از ماتمـی نیست

میــان شهـرِ داغـسـتانِ غــوغــا
سری دارم که بی غوغا د می نیست

بهــاران رهـگشـای بـادِ پـائیـز 
نسیـمِ دلپـذیر و همـد می نیست

گلسـتان و چمـن خالـی و متروک
گلـی و بلـبلی و شـبنمـی نیست

شـغــالان را هــوای باغـبـانـی؟
خداوندا ! مگـر یک آدمـی نیست ؟

بسـاطِ رهبـری گستـرده رهـزن
بیا بشنو که این حرف کمی نیست

سـری سنگیـن تر از یک کلـۀ فیـل
سری سرداری هست و شلغمی نیست

رهـی سـیلِ روان بستـند ا مـّا
نمیـداننـد کـه بنـد محکمی نیست

شب و غارتگـر و قـارون همدست
خبـراز آل طـی و حـاتمـی نیست

هـزاران گــوش بی پروای نجوا
یکی ا لگوی گوشِ محرمی نیست

د مـی پـوزِ تبـه کـاران بد نام
خبـر باشیـد جـای بیغمـی نیست

درون کیسۀ خـام کـوکِ ا قـبـال
دلی دارم کـه خالی از غمی نیست

***
بهار 1373