آرشیف

2018-6-6

محمد اسحاق ثنا

خاطرات ماندگار

سلیمه‌ رفت و قلب من فگار است 
چون لاله خون چکان و داغدار است‌

تمام ویژه گی های خصال‌ اش 
به ذهن و خاطراتم ماندگار است 

ثمر‌ از باغ نیکی چید و کوچید
از این خوبی چی‌ گویم بیشمار است

زبانش‌ذکر حق تکرار‌ میکرد 
صفات دیگرش شب زنده‌ دار است

همه‌ اولاد او با علم و‌ دانش 
به فامیل‌ هر یکی با اعتبار است 

به‌ هم کردیم عمر زندگانی 
به جز نیکی چی گویم یاد گار است 

به جنت ده مکان مولای گیتی 
به لطف‌ ات عاصیان امیدوار است 

نه شب دارم‌ ثنا آرام و نی روز
میان سینه‌ ام گویی شرار است

در رثای همسر مرحومم (سلیمه) ثنا
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا