آرشیف

2017-1-28

عزیزه عنایت

خار چشم افلاک !

مخمسی برغزل حضرت ابوالمعانی بیدل

زســوزعشق نــوای دلم بــرافــلاک است
زبس شکاری دل درکمین وچـالاک است
که دل دراین ره دشــوارساده وپاک است
"حــذر زراه محبت که پرخطرنـاک است
تومشت خارضعیفی وشعله بی باک است"
بســر نـبــود هــوا وخیــال حشــرت دهــر
کــه دل دمی نـبــؤد شــاد ازمســرت دهــر
چـه فـتـنـه هاست زاول منم به حیرت دهر
"تـوان به بیکسی ایمن شـد ازمضرت دهر
سمـوم حـادثـه را بخت تیره تـریاک است"
زاشـک دیــدۀ خــود محمــلی بــره بستیـم
هـــزار پیـچ وخــم دهــرتـا کــه بشکـستیم
بـدسـت چـرخ فــلک همچـو دانــۀ هستیــم
"بــاخـتـیــارنــرفـتـیــم هــرکجــــا رفـتـیـم
غبـارمـا ونفـس حکـم صیـد وفتراک است"
زمـانـه پـرزفسـون هـرکجا شـررجاریست
بــرای مـانـدن مازین غباردرد، بیداریست
بشـرزحــرس وهـوا درپـی دل آزاریست
"زبس زمانــه همجوم کسـاد وبازاریست
چواشک گوهرما وقف دامن خاک است"
درایــن چمـن کــه نشـد مزد، باغبـانـانـرا
کـجـا رســد دم گـل دربســاط ، یــارانــرا
فــلک نشــد رفیــق و پـنـاه، پــاکبازانــرا
"غبــارحــادثــه حصنیست نــاتــوانـانــرا
کمنـد مـوج خطـرنا خدای خاشاک است"
جنــون عشق گـزیـدم و برتری نمیخواهـد
شکــوه نالــۀ دل حکـم داوری نمیخواهــد
بساط محو شدن عشق سرسری نمیخواهد
"زخــویــش رفتـن ما رهبـری نمیخواهــد
دلـیـل قــافــلـۀ صبح سینــۀ چــاک اسـت"
(عزیزه )هیـچ نشـد یک مـراد دل حاصل
بــا آنکــه راست بـؤد راه مقصـد ومـنـزل
که دهـرپـرزفســون است وکـارمـا مشکل
"زمـانــه کج منشــانــرا بـبــرکشـد( بیدل)
کسی که راست بؤد خارچشم افلاک است"

22/1/2017
    عزیزه عنایت