آرشیف

2015-1-14

گل احمد عثمانی

حکومت مصلحت گـــــــرا و پیامد آن

 
بعدازسقوط واضحملای رژیم طا لبان وبمیان آمدن حکموت انتقالی وباالاآخیره تاسیس وایجاد دولت انتخابی جمهوری اسلامی ازینکه فصل جدید وجوی سیاسی واجتماعی نوین درمنطیقه وکشور مان ایجاد شده بود امید وانتظار میرفت تاحسب قانون اساسی وفیصله های تاریخی بن گروهای مسلح غیر مسئول واغتشاش گر خلح سلاح شده واز جر یانات سیاسی وطن کنارزده شوند وازین طریق امنیت سرتاسری درکشور تامین وبر قرار گردد که متاسفانه ریس جمهوری منتخب وزمامداران دولتی نه تنها سلاح رااز دست افراد وقومندانان محلی غیر مسئول وخود سرگرفته نتوانستند بلکه خلاف همه آرزوهای مردم وبخصوص علی الرغم همه تعهدادات ،فیصله ها وبویژه خلاف قانون اساسی روی مصلحت های بی بنیاد که همواره درطول تاریخ این کشور رابه  تباهی داد ه است مانند: درنظر گرفتن مصلحت های قومی ، زبانی ، منطقوی ، حزبی وخواهشات فردی حرکت واقدام صورت پزیرفت وازطریق سهیم ساختن  گرو های تفنگ دارغیر مسئول درامور حکومت داری وتوظیف شان درمقام های بلند دولتی بیش ازپیش با استفاده ازامکانات دولتی و اسلحه قوی ترگردیدند بااین عمل ضعیف ومحافظه  کارانه دولت که یکنوع مصلحت گرائی مطلق محسوب می گردد چنانچه عملا" می بینیم غرامت وجبران آن را مردم مظلوم وبی دفاع این سر زمین می پردازد قسمیکه هرروز درهرگوشه واکناف کشور مردم بی گناه یاشهید شده ویا مورد آزار وازیت وتهدید تروریستان ، اختطاف گران ، دزدان مسلح وقچاق چیان که همیشه جبوبانه عمل میکند قرار می گیرند ، واین کشور درمرحله قرار گرفته که نه گناه کار به جزای خود ونه بی گناه ومستحق به حق انسانی واسلامی خودمی رسد چنین روحیه وعملکر د باعث گردید ه تاازیک طرف فاصله ملت ودولت افزوده شده وازطرف دیگر گروهای اغتشاش گرو افراد ماجراجو که تاقبل از شکست طالبان موش مرده بودند حال بااستفاده ازضعف دولت شیران نر وقدرت مداران مطلق درمنطقه قرارگرفته اند که   گاهی حکومت را اخطارمیدهند وگاهی هم حقوق مر دم را پایمال وغارت نموده وفراتر  ازآن د ست زده شخصیت های صلح دوست وطرفدار رشد انکشاف  اجتماعی وعملی رابه نحوازانحابدنام ساخته وازطریق شبکه های تروریستی بزدلانه ونامردانه درپیش چشم پولیس وزیر پرچم دولت آنها را به شهادت می رسانند درفرجام باید گفت تاوقتیکه پولیس واقعا" ازچنگ چند قوم  محدود وخاص رهاساخته نه شود ودرعوض آن پولیس فراگروملی جایگزین  نگردد ، وضعیت کنونی بخش های مختلف دولت ا زمصلحتی  ومحافظه کاری به عنوان یک حکومت مقتدرملی وکاملا" قانون گراسوق نخوردبحران های فجیع  ناامنی ، قتل ، اختطاف وتهدید نه تنها ازبین نرفته بلکه درمنطقه وکشور مضا عف خواهد .
 
گل احمد "عثمانی"