آرشیف

2024-3-6

محمد آصف فقیری

حکومت قانون در مقابل حکومت ماشین دار یا نظامی چیست؟

 

حکومت قانون یعنی: قانون بالای دولت و ملت حکمرانی کند و هیچکسی بالاتر از قانون نباشد…….!

شناسایی عدم قانون:

فقدان قانون و تنظیم امور توسط حکومت نظامی که شامل امنیت٬ اردو و پلیس می شود٬ می باشد. در این حالت قدرت متمركز بوده و مجریان قدرت در برابر قانون و مردم پاسخگو نیستند. البته افکار بدوی را٬ با سیاست های دینی و قومی فاشیستی می توان مدیریت کرد. که قابل ذکرست: اعمال تصدی دولت مانند: برق و انرژی٬ صحت عامه٬ معارف و تحصیلات٬ هوانوردی و ترانسپورت و بانکداری و بازار اقتصادی و غیره پدیده های مدرنیته با عبور از٬ و یا گرفتن حلال و حرام از مراکز فتوا یا فقه معاصر٬ در تنظیم یا قانون و مدیریت تا تحصیلات پدیده ها٬ از هرگونه دین عرف و زبان جوامع بیدون تبعیض مستقل اند. و هر کدام از پدیده های اعمال تصدی دولت٬ میثاق بین دولی خودرا٬ دارد.

و از طرفی اعمال حاکمیتی دولت چون: اردو پلیس و امنیت در نظارت نمایندگان مردم در شورا باید٬ تا در مقابل آزادی بیان و مردم ابزار سرگوپ نگردد – بیشتر بخوانید:

http://disq.us/t/4n5en24

فقیری