آرشیف

2018-2-5

احمد سعیدی

حکومت سر مست از بادۀ حمایت امریکا

افق پر خون افغانستان نتیجه امید وارسی وسر مستی از باده حاکمیت خارجیان است.حکومت مداران افغانستان که انتخابات را بهانه میگیرند ومشروعیت را در سایه حمایت کشور های بیرونی میدانند اینکه امریکا چقدر حمایت کرد واروپا چه گفت وبودجه مصرفی اردو ونیرو های امنیتی را چه کسی میدهد..اینها مسائلی است که باعث دوری حکومت از مردم وسر انجام بی تفاوتی ملت در برابر قانون وحکومت داران گردیده است..همه جا را آتش بگیرد مردم همه روز بدون موجب کشته شوند همه ناراض باشند اما حمایت خارجی هارا داشته باشند واین وضعیت حکومت هارا به انزوا میکشاند.حکومت فعلی افغانستان که سرمست از بادۀ حمایت امریکا وخصوصا دونالد ترامپ است نه به انتقاد نه به اعتراض ونه هم به پیشنهاد مردم توجه دارد ونه هم نا رسائیهای حکومت در عرصه های مختلف را دلیل نا کامی میداند فقط  حمایت ترامپ  از حکومت کابل وتهدید لفظی امریکا برای پاکستان بنام پیروزی در سیاست خارجی برایش همه چیز است.
فاصله مردم وحکومت.وجود کمر بند های سمنتی  در دور کمر دفتر های سران حکومت وحدت ملی چند واقعیت را در ذهن تداعی میکند.

  1. صاحب شرکت دیوار ها وحصار های سمتی  شخص پر قدرت واثر گزاری است که در حکومت نقش مهمی دارد که همه ساله  سایز واندازه دیوار های سمنتی را تغیییر میدهد دوباره بجای یک متری دو متری وسه متری میفروشد واگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کند شاید ارتفاع دیوار های سمنتی تا پنج متر هم برسد.
  2. رهبران حکومت وحدت ملی از اظهار حقایق و مردم افغانستان میترسند، با آن هم  به حقوق مردم احترام ندارند
  3. مستی بادۀ حمایت دونالد ترامپ: حکومت وحدت ملی افغانستان که  تحت حمایت امریکا نفس میشکد از حمایت ترامپ خیلی سر مست ومغرور است به همین دلیل بر هنجار ها وسازکار های موجود در کشور هیچ نمی اندیشد همینکه ترامپ از ایشان حمایت میکند کافیت.واین حمایت فاصله بین رهبران حکومت ومردم را خیلی افزایش داده چنانچه گاهی خودرا مانند حفیظ الله امین به تنها پیروز میدان حساب میکنند.
  4. بی خبری از فر هنگ ورسوم مردم..اگر سران حکومت بفهمند چقدر از فر هنگ ورواج های مردم ومناسبات اجتماعی فاصله دارند از هول وترس میترکند اما دریغ که هیچ نمیدانند.
  5. خود کامگی خود خواهی وبر تری جوئی .رئیس دولت و رئیس اجرائیه که یکی از آنها از طرف کدام بنگاه تبلیغاتی جهان لقب متفکر دوم جهان را گرفته و دیگر آن شیک پوش ترین مرد گفته می شود در هر عرصه خودرا مبتکر وخلاق فکر میکنند وحتی گاهی جناب رئیس جمهور میخواهد در امور دین هم اجتهاد کند طرز ادای نماز وچگونگی حرکات همه زاده فکر واندیشه خودش هست
  6. قوم پرستی: همانطوریکه جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور گفته بود رئیس جمهور با وصف اینکه حدود نیم قرن در خارج زندگی کرده وهمیشه از ارزش های مدنی حمایت میکند ولی آنقدر نشنلست وقوم پرست است که میخواهد همه اطرافیانش همزبان وخویشاوندان اش در اریکه قدرت باشند ومنهای انها کسی را در افغانستان نمی بیند. در تمام کشور مناسبت های قومی حاکم ورائج است.
  7. پول دوستی آقای غنی نیز زیاد است چون اقتصاد خوانده و در دروازه های بانک جهانی  نیز سابقه کاری دارد بعد از سقوط حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور موجود به افغانستان آمد مستقیم بالای وزارت مالیه چنگ زد ووحالا در ریاست جمهوری بجای ریاست جمهوری کمیسیون تدارکات را به چنگ گرفته..بخاطر اینکه دو امتیاز بگیرد بودجه مستقل را به دفتر خانم خود که بانوی اول گفته میشود و خیلی این دفتر پر مصرف است نیز تخصیص داده است .

دو راهه نزدیکی حکومت وملت: بلکه نتیجه بازی سیاسی احزاب وگروه زیر نام ملی است.
 اینکه شیشۀ باور ها واعتماد ملی  که تونل رسیدن بسوی خانه وحدت ملی است سال هاست با سنگ جفای نفاق  وشقاق در هم شکسته قابل انکار نیست واینکه وفاق ملی از شدید ترین ومبرمترین نیاز های مردم افغانستان است نیز تردیدی وجود ندارد .حال برای جبران نا سازگاری های گذشته ورسیدن به وفاق ملی  بر کدام پله ها باید قدم گذاشت وبا تمسک به کدام عناصر به وفاق ملی نزدیک میشویم ؟وفاق ملی باید وحدت ملی را در پی داشته باشد..واینکه مردم بجای وحدت  به اختلاف رو آورده اند دلیلش چیست ؟ بسیاری ها عدم تطبیق عادلانه قانون را  دلیل نفاق ملی وویرانی خانه وحدت ملی یا  وفاق ملی میدانند وادعا دارند که  خانه وحدت ملی باید توسط  ستون درخت پر بار عدالت اجتماعی  استوار باشد منهای عدالت اجتماعی وفاق ملی ووحدت ملی دو شعار در لوح خاطره وسینه های پر ارمان باقی خواهد ماند..از آنجا ئیکه تطبیق بدون تبعیض قانون  بدون جغرافیائی امن ممکن نیست این مشکل سال ها بر سر جایش باقی خواهد ماند چون قسمت قابل ملاحظۀ از خاک افغانستان توسط مخالفین کنترول واداره میشود وهر ناقض قانون به سادگی میتواند از ساحه حاکمیت دولت خارج وبه دشمنان به پیوندند .پس ما بخاطر تطبیق عالدلانه قانون به سر زمن امن نیاز داریم وامنیت شرط اساسی حاکمیت قانون است واین حاکمیت وتطبیق عادلانه وبدون تبیعض قانون میتواند راه رسیدن به وحدت ووفاق ملی را هموار تر وکوتاه تر سازد.
دشواری های امنیت بر دشواری تا مین عدالت افزوده: افزایش ناامنی، گسترش فساد اداری، بیکاری و تداوم جنگ سبب شده تا حاکمیت قانون را با موانع جدی روبرو سا خته.باید بخاطر تعمیم حاکمیت قانون و تقویت  فر هنگ دفاع از حقوق بشر وتعمیم عدالت اجتماعی راه کار های عملی روی دست گر فته شود.بخاطر تا مین حاکمیت عادلانه قانون وگسترش فر هنگ دفاع از حقوق بشر دو عنصر  ونیاز جدی است. اول تعمیم امنیت ورشد اقتصاد بخاطر حاکمیت قانون دوم فهم وآگاهی مردم در مورد حقوق انسان وسائر قوانین کشور.لذا دستیابی به وفاق ملی منوط به دست یابی به نیاز ها وعناصر به هم پیوسته است که نبود هر یکی ازین حلقه ها زنجیر وفاق ویا وحدت ملی را شکسته نگهمیدارد.این عناصر عبارت است .از حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، همدلی وهمبستگی  که در پرتو فضای سالم امنیتی قابل دسترسی است .امروز که افغانستان از رهگذر امنیتی دچار مشکل وبحران است تا رسیدن به وحدت ملی باید فاصله های زیاد طی کند واز گردنه های دشواری  بایدعبور کند. برای رسیدن به این هدف بایست روی مسئله امنیت من حیث ابتدائی ترین نیاز تمرکز صورت گیرد واینکه چطور میتوانیم امنیت را تا مین کنیم تا زمینه تطبیق قانون وتعمیم عدالت میسر گردد به باور من بخود کامگی ها باید وداع شود ارزش ها و معیار های قانون پذیری بر همه یکسان باشد افغانستان خانه مشترک همه دانسته شود منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده شود در غیر آن مشکلات با گذشت هر روز مشکل تر و ویرانی ها ویرانه تر خواهند شد.