آرشیف

2017-8-31

محمدگل پویا

حکمتیار، مشهور به قصاب کابل !

حکمتیار چهره‌ی منفور و مهره سوخته شده ای حزب اسلامی، بار دیگر سر از مغاره نشینی بدر کرد و در تلاش است تا از طریق مسایلی قومی، زبانی و مذهبی. آتش نفاق را در بین اقوام با هم برادر افغانستان شعله ور نماید.
حکمتیار، با موقف گیری های عجولانه و غیر منطقی خود، بار دیگر نشان داد که ذهن و ضمیر این آدم از تعصب، دیگر ستیزی، عقده و عداوت مملو است.
 این را همه باید بدانند که حکتمیار تشنه‌ و حریص قدرت بوده و به هیچ وجه به نیت خیر نیامده است وبرای رسیدن به آن،  در طول عمر خود دست از جنگ ، نفاق و بی بندباری بر نداشته است.
با پیوستن اش به پروسه‌ی صلح ، تنها حلقه‌ی فاشیست ها تکمیل گردید و بس!

محمدگل " پویا " فعال جامعه مدنی 
غور – فیروزکوه  ۸/۶/۱۳۹۶