آرشیف

2016-4-22

رسول پویان

حکایـــــــــــــــت خونین

طالب مثال وحشت و جنگ و جنایت است
بر جسم و جان میهن ما یک جراحت است

طالب را نگاه و عمل ظلم و غــارت است
گـویی که این ز خصلت او از بدایت است

طـالـب اجـیــر قـــدرت پـنـجــابـیـان بـــود
نـامش بــرای مـردم پشـتون خجـالت است

مـزدور اجـنـبـی بکــنـد ملـک را خــراب
ویرانگر و بلا و غـم و پر شـرارت است

طـالـب را تـــوان تـقـــابـل نـبـود؛ لـیــک
نـیـروی آن ز حکـومـت بی کفـایت است

در ارگ خـانــه دارد و در دولـت آشــنـا
این گرگ خونخوارمگر با مهارت است؟

کــرزی را بــرادر و هـمـکار بـا غــنـی
مـردم را ز فـتنه گـری هـا شکایت است

طالب ز ضعـف دولـت فاسـد شـده قـوی
ورنه؛ نه باسواد و نه هم با درایت است

تا اینکه جنگ جاری وبحران بود هدف
رنـج و عـذاب مـردم ما بی نهایت است

کس را بـرای صلـح حـقیقی امید نیسـت
در زیر نام صلـح هـزاران خیانت است

هـرگـز نمی شــود نهــان از نگاه خـلـق
این نقشه و دسیسه دگربا صراحت است

آی اس آی تـبـاه کـنـد هـسـت و بـود مـا
بر ما ز خون پاک شهیدان روایت است

چـون فیلـم هالـیوود شـده جنگ طالـبـان
سـریال قتل مردم و خونین حکایت است

پـول سـعود و مغـز سـیا و تلاش تـرک
افراط را به سطح جهـانی حمایت است

20/4/2016