آرشیف

2014-12-31

غلام مصطفی بایدار

حمله به جان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، سیلی برروی امریکا، افغانستان ویا مردم افغانستان

طی دو دهه ای اخیراداره اطلاعات و امنیت مردم افغانستان دست خوش تغیرات،تحولات،دیګرګونیهای شدید وغیر قابل ارجاع در آینده ای نزدیک شده است ولازم است تا هرفرد افغان با آن کمک کند.
مقاله ای عجیب وغریب به آژانس اطلاعاتی ومطبوعاتی تګلاره رسیده است که عنوان آن را با کمی تغیر چنین موردمطالعه قرارمیدهیم.( سیلی برروی امریکا، افغانستان ویا مردم افغانستان)
سه دهه قبل بعد از کودتای سردار داوود خان کنترول اداره خاد به کی جی بی یا اداره اطلاعات شوروی وقت تعلق ګرفت وخواب اشغال افغانستان را درسر پرورش دادندکه تا قسمتی کامیاب شدند ولی عاملین جهاد امریکایی افغانستان ونوکران حلقه بګوش انګلیس و اولاد ناخلفش (مملکت تروریستی پاکستان) به شرو فساد خود شروع کردند،آنزمان این مجاهدین سر بکف که نقاب قران واسلام برچهره نموده بودن ودولت وقت آنرا اشرارخطاب میکرد که بعد از دهه ای هفتادثابت شد که انها راست میګفتند وګروه های سر بکف ۱۵ ګانه پاکستانی و ۱۵ ګانه ایرانی در خانه جنګی باعث تخریب تمامی تاسیسات دولتی منجمله سیستم اطلاعاتی شدند. تخریب زیادترین اسناد بواسطه عمال کی جی بی بعد از سقوط شوروی بواسطه امریکا ومتحدین شان که مردم مجاهد ما فقط به حیث هیزم و ابزار جنګ استفاده شدند که به نزد بنده جهاد هر فرد که علیه شوروی الی خروج قوای ان جنګیدند برحق بود. ولی بعد آن مجاهدین واقعی اسلحه راګذاشتن ومجاهدین جا ومنصب واستخبارات پاکستان وایران وامریکا وانګلیس وفرانسه به جهاد(تخریب تاسیسات وچوروچپاول=وند) خودادامه دادند.
بعد از سقوط رژیم داکتر نجیب اطلاعات به احزاب درګیر وباداران شان کی استخبارات ۷به علاوه یک بود تعلق ګرفت وکارمندان واقعی این اداره ترور،مجبور به تبعید،خانه نشین وحتی مجبور بودن به خاطر امرار معاش به کیله فروشی،دست فروشی لب سرک،کلګاری، وامثالهم شدن.
این اداره الی رژیم منفور طالبان در دست عمال ایران وپاکستان وبادارشان بودوتاریخ تغیرنمیکندکه بعدا به مستقیما به جنرالان ای اس ای در راس شان سی ای ا قرار ګرفت ودر اولین مرحله رییس خاد را در دفتر سی ای ا (ملل متحد ) کشتند وجسدش را بخاطر ارضای حرامزاده انګلیس در جای اویزان کردند که درهمانجا به ضد پاکستان یعنی اولادناخلف انګلیس سخن زده بود.
درتحت پوست طالبان آژانس های خبری همانند بی بی سی و صدای امریکا با استفاده از روزنامه شرق درپیشور به جمع آوری جدیداطلاعات پرداختند والی سال ۲۰۰۱ این معلومات مکمل شد. اینجا بودکه معامله جدید کردن وانجینر مسعودکه درعلیه پاکستان دست به دامان کی جی بی برده بودتا کمک ګیردبه تحفه انتحاری مشرف شد وجام شهادت نوشید که روحش شاد باشد، اولین ضربه امریکا به روی استخبارات افغانستان بعد از پیروزی شان قتل احمدشاه مسعود بود. این سیلی که توانستد همسنګرانش را هریک صاحب ۳ الی ۴ملیارد دالرسازد وامروز فقط با۶ لکسس ضد ګلوله در سرک میګردند که قیمت هریک ۱۴۰ هزار دالر تخمین شودبه شمول موترهای دیګر تعقیبی ، خانه ها، شهرک ها، اسلحه همه وهمه میلیونها دالر میشود ، اینکه چرا بر سررهبر شان معامله کردندجواب است که باید خودبه مردم شان بدهند.
بعدحملات طراحی شده ۱۱ سپتمبر در قصر پنتاګون ودفترمرکزی سی ای ا اسامه اسلحه فروش واجنت اعراب که دراسلام آباد در آغوش ای اس ای واستخبارات انګلیس نګهداری میشد وقهرمان تخریب دوبرج معرفی شد و قربانی آنرابازهم مردم افغانستان پرداختند.
بعد از حمله امریکا به افغانستان به بهانه جنګ علیه تروریسم وګروه اپراتیفی خود شان اینک کنترول سیستم اطلاعاتی افغانستان را در دست ګرفته به شمول کسانی که بر سر شهید احمد شاه مسعود معامله کردند ویک سیستم سهامی را تشکیل دادند وهر اداره بین شان تقسیم شدعده ای از بازمانده ګان رژیم های سابق نیز مراجعه کردندبه امید اینکه مقررشوندولی بجزدر پست های پایان رتبه وعملیاتی از هر چه بی خبر با مسؤلیت زیاد وصلاحیت اجرایوی محدودچیزی دست شان نیامدکه طی پنج سال اخیر مجبور به ترک وظیفه شدند وعده ای زیاد شان نیزترورشدن که معاون امنیت ملی شهید داکترعبدالله لغمانی وخانه نشینی امرالله صالح که همانند احمد شاه مسعود به ضد پاکستان عمل میکرد ودامنه جنګ آنطرف خط دیورند توسعه میافت که بیکباره ګی امرالله صالح برطرف،داکتر عبدالله که رهبری جنګ رابه آنطرف خط داشت ترور شد وشخصی را به اسم رحمت الله نبیل که فعلا ترقی بیشتر نموده مسول درجه یک ارګان مقرر نمود ، که وی با کفایت خودتوانست حتی حملات راکتی پاکستان را متوجه خاک افغان کند ، اینکه این حملات بخاطر قبول خط دیورند است ویا بخاطرتحمیل فشار بالای کرزی از طرف استخبارات خارجی منجمله امریکاو انګلیس وناتو بخاطر پذیرفتن پایګاه دایمی امریکا وپذیرفتن خط دیورندکه دامنه فشاران ادامه دارد که ګروه دیګری امریکایی به اسم حقانی تجهیز ومسلح شد تا در دوطرف خط به شمول تحریک طالبان پاکستانی که نقاب اسلام درروی دارندولی در دراز مدت مسول تخریب نظام افغانستان هستند.
کشتار زنجیره ای ادامه یافت وتحت نقاب طالبان وانتحاری دشمنی های ګذشته دهه ای هفتادوبشمول جنګ باطالبان عقیدوی ادامه یافت.بزرګترین خیانت که صورت ګرفت هر رهبر قومی وعلما در جامعه پشتونی که از نعمت تحصیل بی بهره بودند وهم تعصبات قومی داشتند القاعده وطالب معرفی شد وبنفع پاکستان وانګلیس هلمند،قندهار، شیرپورولغمان وجنوب شرق افغانستان و انطرف خط دیورند مرکز عملیات وجنګ زرګری استخبارات سه ګروه طالب امریکا و کرزی دری طرف،انګلیس ،پاکستان وطالب درانطرف قرارګرفت تا قوت ونیروی مقاومت را برای صد سال بعدی درمنطقه ختم کنند. درچنین شرایط اسدالله خالدبا اخطار به پاکستان ازیک طرف توانست که مورال واب تازه به ګلوکارمندان دلیر امنیت ملی بپاشد ولی آنچه بازی بزرګ ادامه ادارد وان اینکه افغانستان به نفع انګلیس وامریکا تجزیه میشود، ۴۷ کشوردیګر نیزاز ګاو غدوددریافت خواهند کرد پاکستان در دراز مدت نیروهای مقاومت را در بلوچستان وپشتونستان ازبین خواهد برد وچون فعلا توسط عمالش در افغانستان یک حکومت مفسد وبازی ګوش تشکیل داده وهرکه همانند اسد الله خالد صحبت میکند ازبین خواهد رفت. اسد الله خالد راهت ادامه دارد ویکی دیګری یافت خواهد شد که در عقب پرده همین کار راخواهد کرد. 
آنچه باید مردم افغانستان بدانند اینست که اداره امنیت ملی طی ده سال اخیر بشکل قصدی تضعیف شده و از شرکت سهامی وتقسیمات ۴۷ګانه بی بهره نمانده است،اګرمیخواهید این اداره رااصلاح وبه پا ایستاده کنیداولا با آن کمک مالی، اطلاعاتی، جانی کنید،جواسیس راختم کرده هرفرد امنیت ملی که به دوستی با مملکت های غیراز قلمروافغانستان صحبت کند جاسوس است وهم هرفرد سیاست مدار که در ارګ ویا وزارت خارجه وسفارت خانه باشد و سخن از دشمنی بزند جاسوس است وهر فرد ملکی اګر سخن ازدوستی با ممالک دیګر میزند جاسوس است. جاسوس وخایین تعریف واضح دارد. 
ملت ها هویت خود را بخون خود رقم میزنند نه با معامله وخود فروشی، حال بحث را تغیر میدهم:
ایا چرا هر بار به نام صلح انتحاری فرستاده میشود؟
آیا سخنان صلح وظیفه امنیت ملی درچنین شرایط حساس است؟
آیا این حمله ادامه بازی بزرګ امریکا وانګلیس ۱۷ ماه راکت پرانی نیست؟
آیا ارګان امنیت ملی قبل از مراجعه شخص مذکور در باره وی تحقیق نکرده بود،من یک مشکل خورد داشتم ۱۴ماه میشود موفق به ملاقات رسمی نمیشوم درحالیکه زیادترین دوستان پدر شهیدم در ارګان وظیفه دارند ویا عقب کاسه نیم کاسه ایست؟
چراامریکا یک اداره امنیت ملی ضعیف را برای ما نګهداشته درحالیکه از سازمان دهی حمله به رییس خودخبر ندارد؟ پس مقصد از قرارداد استراتيژیکی که جرګه امریکایی مشورتی به تصویب کردچی بود؟
آیا طالبان اینقدر نیرومند شده اندکه به روی امریکا وافغانستان به سیلی بزنند ولو بمب را درمقعد شان مخفی کرده باشند ،یا موضوع مصونیت جاسوسان امریکا و هم قبول خط دیورند است؟
ګیریم که انتحاری مواد را د مقعدش پنهان کرده باشد .
چرا تابحال سیستم سکن وتجسس عقب کالارابه امنیت ملی وانهم به شخص ردیف اول مهیا نکرده اید؟
چرا تا بحال یک سیستم سخن ګویی انترنیتی وآدرس امن برقی را محیا نساخته ایدکه هر که بتواند با شما همکاری کند بدون آنکه هویتش فاش شود ویا جواسیس دیګرازان عکس و نشان انګشت بګیرند؟
چرا تا بحال ارګان های کشفی ضعیف نمودند ، آیا اداره اینقدرضعیف که رییس خود را نګهداری کرده نمیتواند حال مردم چی میشود؟
ایا وظیفه ارګان فقط امنیت داخلی ارګان است؟ 
لحذا اګر واقعا خدای ناخواسته چنین باشد ،که اداره راامریکارهبری کند وشما را نګذاردتا آن را تقویت بخشید ویا طی ده سال نتوانیستید که یک حد اقل یک سیستم تلاشی پیش رفته را به دروازه های ورودی ایجاد کنید ،ګیریم ارګان های کشفی وظیفه خود را خدای ناخواسته انجام ندادند، ګیریم در بین ارګان امنیت ملی جواسیس دیګران جا ګرفته اندکه معلومات جای رییس خود رافاش کردند ګیریم شخص مستقیما در یک اطاق بارییس ملاقات کرد وشما تاکنون نتوانسته ایدسیستم صحب ویدیو کنفرانسرامحیا ساخته باشیدپس باید کرزی خود کشی کند ، مرګ است به چنین خایین که با سرازیر شدن میلیون ها هزار دالر تا هنوز یک اداره را هم به پا ایستاد نکرده ای پس جاسوس درجه یک هستی و جان فرزندان رشید ارګان امنیت ملی را که هم عمال امریکا میکشدوهم عمال پاکستان تحت نام طالب وهم عمال انګلیس میکشد وهم فرزندان ناخلف چوکی طلب، با نشر این نامه به تمامی تجارها، مردمم، افغان های آزاده در هرجا ګوشزد میکنم تا ارګان امنیت ملی راازسیاسیون مستقل نسازید،تا بااین ارګان کمک نکنید،تااین اداره را ملی نسازید که فکر ولوکفری هم باشد خود را دران ببیند امنیت نخواهید یافت،تمامی کوشش های صلح تان بیهودوهرزه خواهد بود رهبر طالب خواهد صلح کردولی انکه برای آوردن به اصطلاح شریعت با ملا عمریک جا شده وافغان ناخبر ازهرچیزاست هم علیه تو خواهد جنګید وهم علیه رهبرش.
اګر بعداز نشر این مقاله هر اقدام که منجر به کشتن،بندویاکدام چیزی دیګری شد بفهمید که: 
راه حل مردم افغانستان وصلح پایدار در پا ایستاد شدن همین اداره است.هیچګاهی امریکا وانګلیس ومنطقه نمیګذارد شما صاحب اداره مستقل امنیت ملی باشید وهم اعراب درین خیانت شریک اند، لهذا بخود ایید و اګر میشود شبکه زیرزمینی ایجادکنید.
همین اداره را ازمکروب پا ک کنید ، منافع ملی را برایش تعریف کنید ودوست ودشمن را برایش تشخیص دهید عسکر دهن دروازه آن نیزازشماحمایت ومحافظت خواهدکرد،ورنه به پشت دروازه هرفرد میلیاردها پولیس واردوایستاد کنیداین اعمال ختم نمیشوند.
مصؤنیت هر فرد خارجی در افغانستان و هم قبول خط دیورند حیثیت غلامی انګلیس را دارد و خیانت ملی تلقی میشود
اګر کشته شدم در کنار پل اتک مرا بخاک بسپارید!
دشمن دشمن تان 
مقاله فوق تقدیم است به روح پاک تمامی شهیدان راه آزادی وانانیکه علیه هر استعمارکننده میجنګندعلی الخصوص پدرشهید وبزرګوارم انجینر موسی بیدار که برعلیه عمال انګلیس واولاد ناخلفش پاکستان جام شهادت نوشید وتمامی کارمندان امنیت ملی که در راه دفاع از ارزش ها، ارمان های شهدا جانفشانی میکنند وهرروز شهید میشوند.