آرشیف

2015-2-2

رسول پویان

حماسۀ بـــــــزرگ خراسان

جانا بگـو که وعـده و پیمان ما چه شد
گل های سرخ باغ و گلستان ما چه شد

سوگ سیاوشان به خون عرب نشست
سیمرغ زال و رستم دستان ما چه شد

از نـوبهـار بلـخ خـزانی نمـانـده اسـت
جشن سـده و مهر زرافشان ما چه شد

مسلم وسیس وقارن ویعقـوب سیستان
حمـاســۀ بـزرگ خـراسـان ما چه شد

تندیـس هـای عـشـق خـدا را بسـوختند
غلغله شـهر و قصر نریمان ما چه شد

دار و نـدار عصر تمـدن بـه باد رفت
دودمان هـا و سلسله جنبان ما چه شد

از راه ابـریـشــم نـیـابی نـشــانــه یـی
بافت هری و لعل بدخشـان ما چه شد

خاموش گشته بربط وقانون وارغنون
راگ وعراق وطبع غزلخوان ما چه شد

جام جم صداقـت عشـق و وفا شکست
ناهید و مهر و جذبـۀ جانان ما چه شد

عشـق و شـراب حافظ و خیام شد کجا
آن های وهوی جنبش مستان ماچه شد

آواز مـولـوی ز خـراســان نشـد بلـنـد
شمس وسماع وشورنیستان ما چه شد

سیستان وغزنه غوروهریوا زیادرفت
گنجینه های دانش وعـرفان ما چه شد

جامی برفت ومکتب بهزاد شد خراب
فـرّ و شکوهِ طـرف خیابان ما چه شد

دل خسته ام زکینه و بغض ستمگران
انسانیت کجا شـد و وجدان ما چه شد

28/11/2014