آرشیف

2016-4-18

محمدگل پویا

حقوق تربیتی اطفال در کشور ما و مقایسه با فیصله نامه ملل متحد !

اطفال سرمایه های مادی ومعنوی یک جامعه هستند از آنجاييکه دوره طفوليت يک دوره اساس زندگي بوده و آشکاراست هر آ نچه را که انسان درين دوره مي آموزد يا مواجه ميشود، تأثيرات مستقیم و سازنده ی را در آينده آن  دارد.
در کشور های بیرونی زمینه تربیت برای اطفال به شکل مدرن و اساسی اش مساعد می باشد. کودکان و نوجوانان می توانند در داخل و خارج کشور آموزش های مروجه را کسب نمایند؛ اما باتاسف در  افغانستان، برای عده ی محدودی از اطفال که همانا فرزندان سرمایه داران و قدرتمندان می باشند، مساعد می باشد. اما اطفال غریب و بی بضاعت، بجای اینکه زمینه تحصیل وتربیت سالم برای شان مساعد شود، به انجام کارهای شاقه مصروف می گردند. زنده گي ايديال و خوب حق مسلم هر طفل است ، نه اينکه يک تعداد اطفال خاص از اين مزايا بهره مند شوند. پس اطفال بايد با درنظرداشت نيازمنديهاي که دربر گيرنده موضوعات مانند اهميت دوره کودکي ، آسيب پذيري و تفاوت بزرگسالان با اطفال ميباشد، تحت پرورش و مراقبت قرار گيرند. ازهمین جاست که برای شان سرنوشت تعین میشود که در آینده چه کسی باشند.
 فيصله نامه ملل متحد در باره حقوق اطفال
فيصله نامه ملل متحد در مورد حقوق اطفال در سال 1989 تصويب و به سال 1990 انتشار يافت. به موجب اين فيصله نامه اطفال سراسر جهان بدون در نظر داشت مسايل جنس، مذهب، رنگ و غيره دارای حقوق مساوی زندگي ، انکشاف ، محافظت و سهم گيری فعال در زندگي فردی و اجتماعي ميباشد.

حقوق تربیتی اطفال در کشور ما و مقایسه با فیصله نامه ملل متحد !

ده مطلب اصلي اعلاميه حقوق طفل
1- طفل بايد توسط والدين ، افراد خانواده با تقديم محبت و فهمي که به مثابه بنياد انکشاف در همه عرصه ها پنداشته ميشود ، تربيه شود.
2- به طفل بايد غذاي داده شود که اقلا از لحاظ جسمي به آن نيازمند است.
3- صحت و انکشاف طفل بايد بهبود بيابد.
4- طفل بايد سر پناه شايسته و مناسب داشته باشد.
5- طفل بايد حد اقل تعليمات ابتدايي داشته باشد.
6- طفل بايد طوری انکشاف کند که از زندگي لذت ببرد و هويت و ميراث ملي خود را حفظ کند.
7- به طفل بايد تعليم و دانشي داده شود که برای آماده ساختن استعداد ها، قابليتها و علاقه منديهای وی مناسب باشد.
8- طفل بايد فرصت و قابليت بيان نظر خود را داشته باشد.
9- طفل بايد دسترسي به خدمات اساسي حکومتي و غير حکومتي داشته باشد.
10- طفل بايد فرصت آن را داشته باشد که حقوق و علايق اساسي خود را حفظ کند.
طفل کيست ؟
چيزهای که نبودن آن زندگي طفل را در معرض خطر قرار ميدهد. مثلا (نبودن غذا، امنيت ، تعليم و تربيه …و غيره
تعريف حق طفل :اساسي ترِين نياز مندی های طفل حق طفل است حقوق مي تواند به مثابه چيزهای تعريف شود که داشتن آن برای شخص يا طفل منصفانه و عادلانه بوده و يا قابل اجرا باشد يا اساسی ترین نیازمندی های طفل حق طفل است وشامل چیزهای میشود که یک طفل آنرا داشته یا اجرا کرده بتواند .
در اثر بیش از دو دهه جنگ ها در افغانستان، درتمام ولایات کشور آسیب های فراوانی را متقبل گردیده اند. چنانکه موجودیت فقر علمی، فرهنگی و اقتصادی ، مهاجرت، خشونت ، اخلافات قومی ، قتل های خود سرانه  و محکمه های صحرایی و امثال آن، از نمونه های بارز پیامد های ناگوار این جنگ درولایات  کشور می باشد و ازهمه اقشار جامعه اطفال بیشترین صدمات را دیده اند در این دوران یا طفل بی پدرو بی مادر گردیده ویا در اثر این زد بند ها زنده گی شان به چالش کشیده شده است و در بسیاری موارد اطفال همیشه آسیب پزیر بودند.
با سقوط رژیم طالبان وایجاد حکومت موقت شهروندان کشور یک فصل جدید را در حیات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و تعلیمی شان باز کردند.
اما با تاسف با ظهور درباره طالبان در نقاط مختلف کشور بار دیگر زنده گی مردم به چالش کشیده شد و ده ها طفل بی پدر، بی مادر وبی سر پناه شد ودرطی 13سال حکومت آقای کرزی هم کدام توجه قابل ملاحظه در قسمت اطفال بی سرپنا و خانواده فقیر صورت نگرفت .
و با وجودن آمدن حکومت وحدت ملی امنیت روزبروز خرابتر شد ، فقر اقتصادی وبیکاری دامن گیر مردم است  وکشور بطرف یک بحران روان است و درین میان قشر که بیشترین آسیب را می بیند، اطفال است.
 به امیدی تامین امنیت و گسترش صلح وآرامش دایمی در کشور!

ارادتمند تان
محمدگل "پویا" فعال جامعه مدنی
فیروزکوه 29حمل 1395