آرشیف

2018-8-13

mazizi

حقوق بشر در قاموس ستمگران و آدم کشان

 

حق بشر این است به قاموس ستمگر  

کشتار زن ومــرد مسلمان همه یکسر

 

بر ملت شام ویمن وبرمه وعراق

دادند حق شانرا همه یکجا وبرابر ؟!

 

تنها زن ویا مـــرد کهنسال نکشته

اطفال به گهوار بخون کرده شناور

 

در برمه وافریقه ودر مصر وفلسطین

کشته وبه بسته به هر کوچه وهـردر

 

فریاد « عزیزی» همه اوقات بلند است

هر جا تن مظلوم شده با خون خودش تر

پایان

————————

روز شنبه سیزدهم ماه اسد سال 1397 هجری شمسی

مطابق به : 2018-08