آرشیف

2017-6-19

راشد انصاری

حقوق بشر آمریکایی

مونده هر جا اثرت
اثرات ِ خطرت
خطرات و ضررت
آره جون مادرت
 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

عموسام ،سام و علیک
داشِ من،لام و علیک
بیا برجام و علیک
كجه پالون خرت!
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

پا به هر جا مى ذارى
تخم وحشت مى كارى
ننگ و نفرت ميارى
اى به گورِ  پدرت
بخوره توى سرت
اون حقوق بشرت

سعودی اسیرته
جیبوتی فقیرته
صهیونه اجیرته
شلوغه دور و برت
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

زور و تأييد مى كنى
ظلمو تمجيد مى كنى
ما رو تهدید می کنی
ناز توپ و تشرت
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

از فریب ما میگی 
از تو سینما میگی 
از گزینه ها میگی
فقط اینه هنرت
 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

پات به هر جا مى رسه
مى دونن هوا پسه
هركسى دلواپسه
بشكنه كاش كمرت
بخوره توى سرت 
اون حقوق بشرت

گاهی وقتا زور می گی
با موهای بور می گی!
خیلی با غرور می گی
می آرن زود خبرت….
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

همه جا ميشناسَنِت
خيلى سسته بدنت!
بس که مى خاره تنت
در مى ره زود فنرت
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت 

اِندِ دوز و کلکی
مثِ یه بادکنکی
یه روزم می ترکی
جمع میشه شور و شرت
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

عمر تو سر اومده
صداشم در اومده
چن تا شر خر اومده
واسه كله ى گرت!
بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

سروده: راشدانصاری
(خالو راشد) -ا یران