آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

حضور قوماندان امنیه غور

از سالها بدینسو افراد واشخاص زیادی در پست مقام ولایت ، قوماندانی امنیه ودیگر پست های مهم دولتی در ولایت غور گماشته شده اند که متاءسفانه مردم رنجدیده وفراموش شده غور بجز وعده های (دریخ نوشته کن در آفتاب بمان) چیزی دیگری بدست نیآورده اند و تا امروز از وضعیت بد امنیتی ، فساد اداری ، عدم بازسازی ونوسازی ، بیکاری ، فقر وبیچاره گی رنج میبرند که این مشکلات روز به روز در حال افزایش است و ملت غیور غور باستان دیگر از دست این همه ظلم واستبداد به ستوه آمده وروزگار زنده گی برای شان تلخ شده است ملت مجاهد غور چشم به راه بودند که شاید روزی کسی پیدا شود و بالای زخم های شان اندکی مرحم بگذارد. 
با تقرر جناب جنرال احمد فهیم (قایم) به حیث قوماندان امنیه غور بسیاری ها به این باور اند که آقای (قایم) شاید آن کسی باشد که انتظارش را داشتند. 
آقای (قایم) ! با وجود که شناخت زیادی از شما ندارم ولی من مطمین هستم که مانند دیگرمقامات دولتی وقوماندانان اسبق ، این ملت غیور را با چنین وضعیت تنها نگذاشته وبه وعده های خویش جامه عمل میپوشانید. تا جایی که خبر دارم از وقت تقرر جناب شما تا اکنون که وقت زیاد نمی گذرد در وضعیت امنیتی تغیراتی اندکی رو نما گردیده و آروز دارم که برای بیرون شدن ولایت غور از چنین وضعیت بد امنیتی این گامها گامهای نخستین باشد وبه شورشیان وقاتلین مردم بیگناه غور چنان درس عبرت بدهید که دیگر ظلم وزورگویی از این سرزمین مجاهد پرور ریشه کن شود. 
به امید روزی که هرشهروند افغان بخصوص ولایت غور عاری از هرنوع خوف و ترس ، وحشت، ظلم واستبداد ، زورگویی و در یک فضایی کاملاً امن به زنده گی عادی خویش ادامه fدهند، به امید موفقیت های هرچه بیشتر تان.

 

(( زنده باد نیروهای امنیتی شجاع وجانباز افغانستان ))