آرشیف

2016-11-21

محمدگل پویا

حسد چیست و حسود کیست؟
حسد سرچشمه بسیاری از گناهان کبیره و همچنین، یک خوی زشت شیطانی است که بر اثر عوامل مختلف مانند ضعف ایمان و تنگ‌نظری و بخل در وجود انسان پیدا می‌شود و به معنی درخواست و آرزوی زوال نعمت از دیگری است. 
حسادت چیست ؟! احساسی کاملا پیچیده است که در کمترین حالت آن احساسی اضطراب‌ آور بوده و فرد را دچار ترس از طرد شدن، زیان دیدن، افسوس، خشم و حقارت می‌کند. 
درجامعه که ما زنده گی مینمایم افراد با ایده ها و ویژه گی های خاص داریم و گاه گاه در شبکه های اجتماعی ، سایت های اجتماعی ، محافل و جلسات میبنیم که افراد با دیدگاهی متفاوت وجود دارد و یکتعداد افراد همیشه درتلاش هستند به شخصیت دیگران بتازند و آنها تحقیر وتوهین و بدنام  کنند . افراد که به مرض حسادت و بدبینی مبتلا هستند همواره در حسرت موفقیت های دیگران افسوس میخورند ؛ اما وقتی این ویروس در وجود شان به اوج برسد چشم شان را کور میسازد . افراد حسود همیشه در تلاش هستند که افراد که از آنها موفق ترهستند و موفق تر میدرخشد باید آنها را به انزوا بکشاند و نیاید آنها موفق باشند و دربین جامعه جایگاه داشته باشند .حسودان بدکنشان بدانند که با تحقیر و توهین و حسادت  که میخواهند به موقف اجتماعی بعضی ها ضربه بزنند و به بعضی شخصیت ها بتازند و به نحود که میخواهند  آنها کنار بزنند و شایه پراگنی و توطیه چینی میکنند.،  پیروزی نخواهند شد و درحقیبت اینها پیروزی و آبرومندی خودرا به بی عزتی دیگران جستجو میکنند کسی اگر دارای شعور درک توانائی و استعداد باشد باشد شما بخواهید یا نخواهید مردم قضاوت خواهند کرد و کسانیکه اهداف انسانی ندارد و درتلاش هستند که خودرا از راه های چاپلوسی مدح گویی مطرح کنند هیچگاه پیروز نیستند و آنها برای مردم و جامعه کار نمیکنند بلکه در پی تامین منافع فردی خود هستند و به نامهای این و آن میخواهند مردم را فریب دهند وخودرا آدم شائیسته جلوه دهند و آنها ظرفیت و تحمل اینرا ندارد که کسی از آنها موفق تر باشد . 
به عبارت دیگر حسادت وقتی به ‌وجود می‌آید که شخص احساس کند آن‌چه دارد، کمتر از آن چیزی است که باید داشته باشد. حسادت در هر جامعه معنی خاصی دارد. در هر جامعه‌ ای، داشتن چیز به‌‌ خصوصی که در آن جامعه ارزش جلوه میکند، باعث حسادت می‌شود. 
حسود هیچ وقت فکر نمی‌کند آن فردی‌که بیشتر توانائی و شائیستگی و لیاقت دارد حتماً خیلی سخت‌ تر تلاش کرده، اکثر افراد حسود فکر می‌ کنند که حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگری به حقشان رسیده‌ اند و بعضی وقت ها اتفاق می افتد که اگر به حق خود هم برسند و عدالت یکسان هم تطبیق  قناعت شان فراهم نمیشود . 
حسودانی که می‌پذیرند دیگری حقش بوده که بیشتر بهره ببرد، رنج بیشتری می کشند؛ این حسودان سعی می‌کنند با یک رفتار خشونت‌آمیز به فرد مورد حسادت‌ شان حمله کنند و به تازند ؛ یعنی آن‌ها با تمام قوا عملی انجام می‌دهند که طرف مقابل از امکانات بهتری که دارد لذت نبرده و به این وسیله هر آنچه باعث یادآوری عدم موفقیت او میشود نابود می‌کنند. 
افراد حسود محبوب دیگران نیستند و معمولا چهره واقعی خود را نشان نمی‌دهند و همیشه تظاهر می‌کنند که دیگری را تحسین میکنند، ولی در واقع بسیار رنج می‌کشند.

ارادتمند تان
محمدگل " پویا " فعال جامعه مدنی 
غور – فیروزکوه ۲۹ عقرب ۱۳۹۵