آرشیف

2016-10-6

ahmadqiam.1919

حرکت واقعی نه، فیسبوکی
بیائید برای زنده مانده مان انقلابی را براه اندازیم، نه از نسل فسیبوکی. بیائید برای حق و حقوق پامال شده مان حرکتی را به راه اندازیم، نه از نسل فیسبوکی. برای حمایت وهمدیگر پذیری مان اتحاد را شکل دهیم، نه از نسل فیسبوکی. فضازی مجازی و یا هم دنیای مجازی درعصر ارتباطات وتکنالوژی، نقش مهم در شکل گیری رویدادهای مختلف ایفا کرده است، اما این نقش همواره مقطعه یی وکوتاه مدت بود و هیچ گاه تا رسیدن به هدف ادامه نداشت. اگرچه در ولایت غور استفاده از دنیای مجازی به دلیل عقب مانده گی و نبود توجه دولت مرکزی، محدود مانده است . با آن هم فرزندان فعال غوری نقش مهم و پررنگی در ذهنیت سازی و ذهنیت دهی مردم غور دارند. ولایت محروم و فراموش شدۀ غور از سالها بدین سو مورد تعبیض و تعصب دولت مرکزی قرار گرفته واز ابتدایی ترین نعمت های اولیه که همانا جاده و برق است، محروم می باشد. این سیاست تا کنون نیز ادامه دارد. چندی پیش دولت مرکزی بخصوص وزیر فواید عامه با بی شرمی کامل بودجۀ کلان را برای ساخت و ساز در مناطق مرکزی اختصاص داد. با وصف آن که ولایت غور از لحاظ وسعت و جمعیت از جمله مناطق مهم در مرکز کشور قلمداد می شود، اما با آنهم این ولایت از دید بزرگان و دولت مرکزی فراموش شده است. این امر باعث واکنش های گستردۀ غوری ها در فضای مجازی شد، اما طوری که پیشتر نیز یاد آوری کردم کوتاه مدت بود و بعد از مدتی به کلی فراموش شد. شاید یک سال بعد فیسبوک آن را یاد آوری کند. باز هم به نوبۀ خود از دادخواهی و حق طلبی این جوانان در فضای مجازی سپاس گذاری می کنم! چیزی که برایم به صفت یک شهروند عادی و محروم غور تکان دهنده بود، خاموشی بزرگان غور بخصوص نماینده گان شریف غور در کابل. بود در نخست فکر می کردم که شاید خواب تابستان شان پوره نشده باشد. منتظر زمانی که شاید نوبت واکنش بزرگان هم برسد بودم. مدت هاست که از حضور دوبارۀ شان در مجلس می گذرد، اما هم چنان غرق سکوت اند و یا هم شاید از این موضوع خبر نباشند. بهر صورت، ما غوریها برای دفاع از حق و حقوق مشروع خود نیاز به مبارزه دوامدار داریم. نباید از این بیشتر در مقابل ظلم و استبداد حکومت مرکزی خاموش باشیم. به گفتۀ بزرگان حق هدیه یی نیست که اهدا شود، بلکه با تلاش و مبارزه بدست می آید. برای رسیدن به هدف، باید همه باهم این بار حرکت بزرگی را برای داد خواهی و حق طلبی به راه اندازیم نه نوع فیسبوکی. نباید منتظر زمان و معجزه باشیم. برای گرفتن حق و حقوق، زمان و معجزه مهم نیست. همین لحظه باید اقدام کرد.
بدورد احمد قیام کابل خزان 1395