آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

حجاب بــــر تـــــــــــر

چادر زن تاج سلطاني بود
حافظش از شر شيطاني بود

چادر زن برهوس غالب شود
عزت زن را زحق طالب شود

چادر زن کيمياي غيرت است
چون نشان غيرت مليت است

از برون شرح دروني مي‌دهد
خشم دشمن را فزوني مي‌دهد

صرفه دارد بهر زن در اقتصاد
صرفه‌اش باشد عيان از صد جهات

بر سر زن هست مانند سپر
حافظ زن هست هنگام خطر

غنچه‌اي تا هست پنهان در حجاب
مي‌کند از او خزان هم اجتناب

تا نقابش باز از سر مي‌شود
با نسيمي زود پرپر مي‌شود

حفظ چادر هست شرين‌تر زجان
بهر افغانی زعهد باستان

حفظ چادر بهر زنها جوشن است
تيرجانسوزي به چشم دشمن است

حبل عصمت را بود چادر گره
پوشش اندامش را باشد زره

حفظ چادر مايه وارستگي است
جسم زن را حافظ برجستگي است

زن بود گل، چادرش خار بدان
حافظش باشد زچشم اين و آن

هرچه زن را برتري باشد حجاب
حرمتش دارند برتر شيخ و شاب

حفظ استقلال زن در چادر است
کوکب اقبال زن در چادر است

خصم پندارد که با فرهنگ خويش
مي‌کند تحميل بر زن ننگ خويش

غافل از آنکه زنان ما گلند
برمقام حفظ عصمت سنبلند

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران
تاریخ : 7/6/1393