آرشیف

2024-4-3

محمد آصف فقیری

حبل الورید و نظم در حال

 

حبل الورید یعنی حکیم مطلق یا عقل کُل٬ ذات اقدس الله از رگ گردن به انسان نزدیک می باشد – که درک حقیقت یا شناسایی حبل الورید سبب مسلمان شدن که آنهم جذبه و کشش او مقدم٬ بعد سعی و کوشش ما٬ ایمان تا مرحله  یا درجه حق الیقین…!

شرح حق الیقین:

در حدیث قدسی مشهور بنام حدیث قرب نوافل٬ الله فرموده است: مومن نزد خدا و تقرب انسان به خدا به وسیله انجام دادن فرایض و واجبات٬ نوافل و مستحبات٬ الله گوش٬ چشم او می شود که می بیند و می شنود یعنی سمع و دید دل یا دیده دل و چشم سر یکی می شود. این درجه را٬ ایمان به درجه احسان نیز گفت. که در حدیث مشهور دیگر گفته شده: احسان یعنی در نماز٬ الله را چنان عبادت کنی که الله ببینی٬ پس نماز با حضور و مقام وحدت الوجودی را٬ اوج محبت٬ کیفیت و انسان دوستی دانست. و مولوی از شدت محبت خارها را گل و سنگ هارا موم می سازد – برخلاف خدای بی رحم داعش و سفلیت …

عدم حضور یا فرسنگ ها دور از حبل الورید:

بیدون شک الله از رگ گردن باما نزدیک بوده٬ ولی ما به سبب من منفور یا من مستبد٬ من خود خواه و نفس مبتذل که در این حال در این حالت دوری از حبل الورید٬ نقل دینی به مثابه شمشیر تیز در گردن انسان ها٬ قرار میگیرد و مجموعه اعمال زشت شانرا٬ با یک تطبیق سطحی با نقل دینی داده و یا نقل دینی هم٬ ساخته استخبارات جهانی می توان٬ یعنی امام أبو حنیفه نگفته الله چون قرآن حافظ فقه من است – بلکه گفته جای دیده شده که متنی از فقه با قرآن و حدیث مطابقت ندارد٬ بزنید به دیوار٬ حالا تطبیق نقل با عقل کُل یا معجز و مفسر زمان همانا قرآن کار و جوهره عقلست. پس طبق مخاطب خود قرآن٬ که مخاطب وحی الهی هم عقل می باشد نقل در محور آن٬ یعنی فقه برای سهولت امت می باشد که مباحث توحیدی و عبادت در هر زمان نوآوری را نمی پذیرد. اما عقل و فی الدنیا حسنه در همه زمان و مکان با نوآوری روبرو می باشد. از این جهت حکومت داری که قوانین و اجرای امور در تضاد اسلام نباشد و نظر به مقتضیات زمان ضرورت به قانون اساسی دارد[1].

 

در نتیجه و افغانستان:

افغانستان در فقدان مراکز تحقیقی علوم انسانی و ماهیت دانشگاه به مفهوم حقیقی آن٬ نقل در دوری حبل الورید یا عدم حضور حق که حضور چون چای با شکر حل می شود قلب با الله یا جزء با کُل مجذوب می گردد. که در عدم حبل الورید ملاهای سوء و متحجرانه دینی مسبب نقض حقوق بنیادین بشر و بستری برای جنگ های نیابتی قدرت های جهان گریده است.

جان کلام نوشته فوق: عدم و فقدان حبل الورید٬ شمشیر غیر انسانی متحجران در گردن مردم ما

 

 

فنا، در موجود!

دیده حبل الورید، غیر خود چرا ندید

کز دیده دید، با چشم سر نتوان دید

بسکه آفاق دید، دنیا زچشمش خمید

نامحدوت ظرفیت، گردی خانه کشید

 بام دل کز وحدت، مقصود عریان دید

دل که مسکنش، مسکن در خدا دید

کز سودای سیاهش، عالم منور درید

طفیل وجودش، موجودات را پدید

زطفیلش وجودی، فقیری خود غنا دید

شرمنده و نامه سیاه، زلفش شافع رسید

محمدآصف فقیری

[1] https://www.afgazad.com/2024-Political/040324-MAFaqiery-Quraan-Wa-Hadiess.pdf