آرشیف

2017-2-6

گل رحمان فراز

حاکمیت پایان پذیر!

 

حاکمیت پایان پذیر!

حاکمیت اصولاً دوست داشتنی و از ازرش خاصی برخوردار است. انسان ها نه، بلکه اتحاد افراد جامعه حاکمیت بوجود می آورد و بخاطر حفظ ارزش ها و ایجاد انکشافات برای خویش حاکم، زعیم، سلطان، پادشاه و یا رئیس جمهور بر می گزینند تا از حقوق عامه افراد بصورت منظم مدیریت و پشتیبانی کنند و نگذارند روال استفاده جویی مجلس رشد جامعه را از بین ببرد. 
طبعاً نفس قدرت دوست داشتنی است، و هر کس میل رسیدن به آن را دارد که برای بدست آوردن اش از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزد و همگام می کوشند تا طعم لذیذ حاکمیت و اقتدار بر سر کرسی را چشیده و نگهدارند تا همیشه ورد زبان ها قرار گیرند و در عام ترین موضوعات و موضع گیری های سیاسی بطور دایمی دخیل، شهره و پر آوازه قرار گیرند.
هر چیز بر مبنای یک اصل ایجاد گردیده است، بدست آوردن قدرت هم می تواند هدف باشد و هم اصل! اما از دست دادن قدرت رنج بی شمار و سخن دشوار بیش نیست چون به هزار شوق و ذوق بدست می آید که هیچگاه احتمال و علاقه برای از دست دادن آن (به هر روند که باشد) دیده نمی شود. 
در کشور های کاملاً/نسبتاً توسعه یافته از دست دادن قدرت هم باکی چندان ندارد، آنها بر اصل لیاقت، برنامه، طرح و گذشته سیاسی باورمند اند و از اینرو فرد را مستحق کرسی حاکمیت قبول می کنند که بر اصول چهارگانه فوق وفادار بماند، افراد هم اول می کوشند تا داشته های فوق را بر خود بپرورانند، اینکه دیدند واجد شرایط فوق اند، به مبارزات سیاسی خود را دخیل می کنند.
اما در افغانستان وضع بصورت دیگری جریان دارد، سیاسیون این کشور نمی توانند مردم را به شکل پسندیده اش رام کنند، آنها اصل بدست آوردن قدرت را استفاده از نیروی مادی، تکیه به نیروی قومی و حمایت کشور های ابرقدرت و کاملاً توسعه یافته می دانند، برای رسیدن به کرسی نهایت زحمت می کشند، بی اندازه پول خرج می کنند و اینجاست که مجبور می شوند تا بخاطر بقای قدرت سیاسی شان از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
تجربه به کرات نشان داده است و حالا هم شاهد اش هستیم، حامد کرزی سه دوره مأموریت اش را بحیث رئیس جمهور کشور گذرانده است و در طول این سه دوره از خود هم ضعف های مدیریتی و هم خلاق کاری های ماموریتی داشته است، حالا مردم باکی ندارند اینکه چه بوده و چه کرده است ولی نفس دخالت و منافقت وی در نظام پس از اقتدار وی ارزنده و پسندیده نیست.
به امید روزیکه هم روحیه هم خواهی و قناعت را بخود بگیرد و نگذارد تخم خود اندیشی بر وسعت جهان گسترده گردد که در استمرار حالت به روال که (رئیس جمهور کرزی می خواهد) به مشام هیچکس خوش بر نمی خورد. 
با مهر
گل رحمان فراز