آرشیف

2022-9-29

عثمان نجیب

حالا طالبانِ بدخشان هم برای هویت می‌جنگند 

 

از وَدان تا وُران چه رهروانِ جبونی که شما ها بودید. از دور ها مستی می‌کنید و نوش‌داروی پسا مرگِ سهراب سر می‌دهید. فریب‌کارانِ  قرن. دکتر نجیب را بر آسمانِ خیالی استقرارِ سیاستِ تک‌تباری بلند کردید تا گلویش بر حلقه‌ی دار نزدیک باشد و حالا مرثیه‌سرایی دارید. از بد‌کُنشی های شما بود که امروز عملاً کاردِ‌ سلاخی علیهِ زبانِ فارسی دری توسطِ ایادی نادانِ تان تیز شده است. اما به یاد داشته باشید که این زبان، ‌اراضی فنا ناپذیرِ زمانه‌های و جهانی دارد. درست مانندِ‌ الماس از دلِ‌کوه های سیاهِ‌ ذغال و معادنِ سیاه می‌درخشد و جلایشِ آن سیاهی های رخسار های تان را نور می‌بخشد و صبورانه قوام می‌گیرد و‌ با بال های پروازِ شاهینانه قلمرو ها را در می‌نوردد.‌ وقتی جلایشِ تابان او از گونه‌های شما دور شد، باز همان سیاه رویانید که گاه در نکتایی، گاه در ایزار بند، گاه در سازِ شرقی، گاه در آوازِ غربی و گاه در دُهلِ‌ پاکستانی رنگ اصلی تان را به مردم می‌نمایاند. پارسی را پاس بدارید تا پایدار بمانید.

تو هرگاه نامی از دانش‌گاه بِرُبا و من هر گاه و بی‌گاه، اندیشه‌گاهِ خِرَد را می‌‌بینم که از آوردگاه و انبارگاه های بی‌شمارِ خود ترا نظاره دارد و گاه گاه بر نادانی نگاهِ زردگاهِ تو می‌خندد. چون ندانی که میلیون ها گاه‌ست در جای‌گاه‌ و کمین‌گاه‌‌ و زادگاهِ پارسی‌گاهان.

 

درکِ طالبِ پارسی‌‌گو و ترک‌‌ تبار.

بجنگ، فقط اما برای هویت و زبانِ مادری ات.

خیانت و جنایاتِ آقایان کشتمند، نوراحمد نور،‌ فرید مزدک، وکیل و دیگر غیرِ پشتون ها به کشور و رهبر. 
جنایات و اشتباهاتِ پشتون‌ باوری دکتر نجیب به افراسیابِ خټک،‌ منتهی به شهادتِ خودش  ‌‌و احمدزی شد.
سفسطه‌ ‌سرایی آقایان فقیرِ ودان،‌ توخی و پشتونِ چپ و راست. 

https://youtu.be/9URloTMs640