آرشیف

2018-1-29

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

حادثه که مردم را درچهارراهی صدارت عظمی درکابل به خون کشانید

خون بارترین یورش درکابل که به قول حکومت بیش از صد تن کشته وزخمی های بی شماری به جا گذاشت ، ماهرچیز را تحمل میتوانیم گرسنگی، بی رختی، بی مکانی اما نمیپذیریم که هم وطنان مان دست جمعی به قتل بروند ویا زخمی هایشان بی درمان دررخ سرک افتاده وفریاد رس مرایشان نباشد، من از سران نیروهای امنیتی کشورویژه از ستانکزی صاحب امیدوارم لطف عنایت فرمایند واز درب غربی ریاست محترم عمومی امنیت ملی جناب شان را بیرون بکشند ودرچهارسوق طره باز خان اعلان فرمایند که ناتوان اند واز عهده این مدریت مهم برآمده نمیتوانند ازینکه دراین راه ریاضت نکشیده اند وشخصیتی محترم تمام عیار اوپراتیفی را به مردم درزیر خمپاره ها خوردشده کابل به معرفی گیرند واز ناتوانی خود دراین مقام از مردمان مظلوم کابل معذرت خواهی نمایند واصلا از حکومت کنار روند ازینکه نتوانسته اند مردم را درمقابل تروریست های تمام عیاربه قول جناب ستانکزی صاحب خیلی "پیچیده حرکت مینمایند" محافظت نتوانسته اند ، جناب ستانکزی صاحب چند مورد را اجازت فرمایند تادر عنفوان قدرت شما مردم را بیچاره فرموده اید.
1 درزمانیکه کرسی وزارت محترم دفاع ملی را در اختیار داشتید ریاست محترم محافظت امنیت ملی "رجال برجسته " که درمقابل دید شما قرار داشت چه بلای به سر آنهاآمد.
2 چهارراهی زنبق سفارت کبرای کشور محترم ترکیه وسفارت کبرای همسایه غربی مان جمهوری اسلامی ایران که مارا به کاهی حساب نمیبرند چه ماتمی درزیر ریش جناب شما رخ داد آیا درآن زمان ریاست عمومی امنیت ملی با شما ومیز کاریتان سخت تکان نخورد؟؟؟ وحمله خونبار که دراین روزها قلب همه مان را به بی نوایی ، به بی چاره گی کشانیده اند که دیگر جای پای به مردمان عاجز که از ولایات به کابل اند وهم کابلیان خوب مان از بی مروتی شما واین حکومت به ستوآمده گانانند وبار غم شانرا از دست ظلم شما ومخالفین محترم شما حکومت مداران به کجا بکشیم پاکستان افغانهارا از جورشما نمیپذیرند ایرانی های با فرهنگ ماهارا افغانی کثیف خطاب مینمایند وگاهی به کتک وزمانی هم به گلوله میبندند به کجا روآوریم دیگر کشورها از حریم خود میتوانند مردمان بی ویزه را احترامانه جلوگیری کنند!!!
شعری را به شما پیشکش میکنم از دوست محترمم غلام سرور حریق ،ایشان نویسنده، شاعر وخیلی ها برمن لطف عنایت میفرمایند شعری جناب حریق "کیش ستم" نام دارد که پیشکش پیش حضور شما مردمان درسوک نشسته ی فاجعه اخیر کابل که درزیر ریش حکومت مداران مان مردمان بیچاره و به داغ کشانیده اند…

شعر جناب آقا حریق:

هرخانه که بادست ستم خیزشکستند
اندیشه دستان هنرریز شکستند

نفرین زده آن باورنفرین شده شان
تقویم خرد برسرهرمیز شکستند

تندیس بد مادرفرعون تنیدن
تاعاطفه دین خدانیزشکستند

ناقوس سفاهت که دیگر بانک برآورد
بلخ وکنروکابل گردیزولغمان شکستند

آوای سروسیمه این ملک بریدند
درکیش ستم باور چنگیز شکستند

خمیازه زدند دردهن هرچی عدالت
از هرچی بدی واژه ی پرهیز شکستند

دین وادب ومذهت وایمان وهنررا
تامرزجنون عزت هرچیز شکستند

ازشما خواننده محترم امیدوارم ولغمان را که درشعرجناب حریق مشکل ساز شده است ماناخداگاه نوشته ایم البته مال حریق نیست، حریق خود خیلی ها ظریف حرکت میکند ولغمان از جانب من قلدورمابانه درشعری حریق اخذموقعیت نموده است.
البته به من اجازت فرمایند تااین شعری جناب حریق صاحب را پیشکش نمایم به حکومت مداران بی مروت که ملت را حفاظت نمیتوانند.
 
 حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی