آرشیف

2015-2-6

جیلانی آریا

جیب خرچی حساب و کتاب نــــــــدارد

جناب حامد کرزی از پرداخت جیپ خرچی اطرافیانش توسط دستگاه های ایرانی به قدر دانی یاد کرد وفرمود این مسئله بین دو همسایه است کشور های دور که منظورش آمریکا بود حق مداخله درین قضیه را ندارند. وی در برابر خبر نگاران فرمودما بین يك يا دو مرتبه در سال  مبلغ 500 تا 700 هزار یورو از مقامات ایرانی میگیریم.واز کشور های دیگر هم چیزی نصیب ما میشود.جناب حامد کرزی ماهیت ومقدار پول را با مصرف آن این چنین توضیح داد.
پول جیب خرچی وتشویقی مبلغ هفتصد هزار یورو در دو نوبت سال است.
پول نتیجه زحمت کشی یک فرد میهن دوست وصادق است(عمر داود زی)
پول رسمی است بخاطریکه من امر گر فتن آنرا دادم.ومن ازین کمک شکر گزارم.
قصر ریاست جمهوری حساب بانکی ندارد ما نقد میگیرم ونقد توزیع میکنیم.
مصرف آن شفاف است چون قصر ریاست جمهوری کدام مدرک دیگری ندارد.
آنها مارا تشویق میکنندوما بچه هارا…(همان تفسیر خبر نیویورک تایمز) که گفته بود.( نیویورک تایمز افزوده که عمر داوودزی و حامد کرزی بخشی از این پول ها را به شماری از اعضای مجلس، رهبران قومی و حتی فرماندهان طالبان می دهند.)
بهره گیری ایران ازین کمک ها تا چه حداست.؟
 توضیح:اینکه مقامات ایرانی این پول را از کدام مدرک میدهند مربوط بخود شان است شاید در وزارت اطلاعات شان کدام فصل کوچک زیر باب کمک به حسن نصر الله در لبنان بنام کرزی صاحب هم  باشد .اما سوال وابهام این است که چرا این پول طوری فزیکی وپنهانی به افراد واشخاص داده میشود.پولیکه به ریاست جمهوری کمک میشود باید اول وزارت مالیه در جریان قرار داده شود وازانطریق وارد مجاری مصارفاتی قصر ریاست جمهوری گردد تا مصرف ومجرا دهی شفاف ومستند باشد.سخنگوي وزارت ماليه فرمود ما از اين پول ها خبر نداريم عيب ندارد  شاید رئیس جمهور خبر نباشد که باب هفت هزار ویا نه هزار بودجه به صلاحیت های رئیس جمهور واگذار شده تا مصارف استثنائی را امردهد.همان فصل وباب حساب بانکی هم دارد.اگر قصدا حساب بنام قصر نیست بخاطر این است تا مصارف غیر قانونی وزائد افشاء نشود ورنه درین عصر هرکس حساب بانکی دارد.واینکه افغانستان بار دیگر از لحاظ فساد در جایگاه دوم قرار گرفته برای کرزی صاحب وهمه کمیسیونهای مبارزه با فسادش تبریک میگوئیم.
 

محاسبه تخمینی؟

مقدار پولیکه بدون حساب وکتاب در قصر مصرف میشود به اساس إعتراف شخص رئیس جمهور سال یک ونیم ملیون یورو از ایران وکم از کم پنجصد هزار  یورو ازکشور های دیگر که جمعا میشود دوملیون یورو  .یا یکصد وبیست ملیون افغانی در سال که از از ده سال به این سو میشود مبلغ یک ملیارد ودوصد ملیون مصرف بدون مجرا دهی….قصر ریاست جمهوری…لذا جا دارد تا هرکس در اذای هم گامی با خارجی ها پول جیب خرچی خودرا پیدا کند واگر از خارجی ها بدست نیامد همان رشوت واختلاس داخلی میتواند جایگاه افغانستان را در درجه دوم تا سالها حفظ کند.
 
اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی         بر آورند غلامان درخت از بیخ
 

خیلی کم آمدیم و خجالت كشيديم:

رئیس جمهور مظلومانه اظهار داشت که ریاست جمهوری هیچ مدرکی بخاطر مصارف خودندارد ما مجبوریم از دوستان خود کمک بگیریم.حال افغانستان به مشت گداوسوالگری تبدیل شده از رئیس جمهور شروع تا جارو کش سرک چشم به کمک اجنبی ها دوخته اند.هرکس در طمع کمک خارجی هاست در چین حالتی غرور وخود کفائی از سر زمین ما رخت می بندد.
آیا واقعا عمر زوی شخص صادق ووطندوستی هست؟ رئیس جمهور فرمود هرشخص وطن دوست درین کشور مورد حمله رسانه های خارجی قرار میگیرد مانند جناب داود عمر زی که مصارف قصر ریاست جمهوری را جمع آوری میکند.حال اگر این کمک ها در بهبود اوضاع امنیتی واقتصادی کشور نقش داشته باشد می پذیریم که شخصی عمر زی زحمت کشیده اند واگر منظور پر کردن جیب اشخاص باشد درانصورت فروختن منافع ملی خدمت نه که خیانت است چنانچه این کمک ها با عث شده تا جناب رئیس جمهور با پیروی از اکت های احمدی نژاد کشور را از جهان جدا سازد. مثلا احمدی نژاد مسئله هولو کاست وحادثه یازده سیپتمبر را به چالش میکشد وحامد کرزی هم آمدن خارجی هارا در افغانستان به چالش کشیده میگوید اینها قطعا بخاطر منافع خود وکشتن مردم افغانستان آمده اند خوب کاشکی جناب شما پل عبور این سفر نمی بودید. میفر ماید.پول ها را واتر بلک در آمریکا میگیرد ومردم مارا در اینجا به قتل میرساند وحرف های ازین قبیل راست میگوئی استعفا خیلی آبرو مندانه است چون منهای حمایت خارجی ها عمر حکومت شما هم چهار ساعت بیش نیست.خلاصه این حرف ها باعث میشود تا جهان پای خودرا ازین فرش سیاه وخونین بیرون بکشند.آن وقت سر نوشت کشور چه میشود.معلوم نیست.
من هم طرفدار حضور خارجی ها نیستم اما ناگزیریم چون هیچ طرح وفورمول افغانی وجود ندارد که ما هم بدون قیم وسر پرست زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم.رئیس جمهور هم صادق نیست.او از یکطرف علیه غرب بیانه میدهد واز طرف دیگر در حال امضا تعهدات استراتیژیک ودراز مدت با آمریکا ست ودرداخل بدون همراهی واجازه سفیر آمریکا به قندهار وبدخشان هم نمیرود.لذا این اغوا گری زندگی را بر مردم مشکل ساخته.حضور خارجی ها به هرکس صدمه زده منهای احمد ولی ومحمود وسائر آل کرزی که همه ملیونر وصاحب شرکت ها شده اند .اگر رئیس جمهور از دست سیری آروغ میزند ویااز پر خوری دیگران را متهم به دست داشتن در تسمم غذائی میکند قابل باور نیست چون میگوید وعمل نمیکند هر وقت از خیانت خودش وبرادرانش پرده بر داشته شود یک اکت خارجی ستیزی میکند.مقصد سر نخ را گم کرده وملت را بخاک سیاه نشانده است.شورای صلح هم یک وسیله تهدید علیه افشا گری های خارجی هاست اگر بیشتر افشا کنند با عبور از کانال شورای عالی صلح به سر زمین سیاه برادران نا راضی خواهد رفت…..
* پول که طور مخفی ونقد پرداخته شود رسمی نیست مگر اینکه در محضر هیئت شامل فصل ها وباب های بودجوی وزارت مالیه گردد وبعد به امر شخص با صلاحیت مصرف گردد.لذا پولیکه خود سر دربین کار مندان ودوستان توزیع میشود نه شفاف است ونه رسمی پول وقتی رسمی وشفاف است که مدرک آمد وصورت مصرف آن مطابق مواد قانون باشد.اینکه قصر ریاست جمهوری نه مدرک دارد ونه هم حساب بانکی .این آسیاب خرابه مال کی هست که هیچ ندارد.از اظهارات رئیس دولت در منطقه وجهان خیلی خجالت كشيديم و کم آمديم .کاشکی این اظهارات صورت نمیگرفت خیلی شر منده شدیم کشوریکه رئیس جمهورش از یک اداره کشور همسایه پول جیب خرچ وتشویقی میگرید در منطقه وجهان چندان إعتبار وحیثیت ندارد.این پول نه حساب دارد ونه کتاب تحفه وبخششی است ورئیس جمهور هم بخاطر هضم بهتر با حرف های کنده وبی نتیجه نقش قدم احمدی نژاد را دنبال میکند عاقبت گرچه باور دارم  اكثريت اعضاي پارلمان ماده   42 دوم قانون اساسي را خوانده اند اينكه رييس جمهور را متهم به خيانت ملي نمي كنند شايد از اين پول ها آنها نيز مستفيد شده باشند تاريخ و ملت در مورد اين عمل شرم ناك قضاوت خواهد كرد .