آرشیف

2014-12-25

عارف شریفی نژاد

جور و جفا دیگر بس!

صلـح و صفـا به میهـن، جور و جفا دیگر بـس!
بهر خــــدا دیگر بـــــس، جور و جفا دیگر بس!
 
ای هموطــــن! بده دست بامن، شویم تا مـــــــا
این مِلک را بســـــازیم، جور و جفا دیگر بس!
 
بیـــکاری و فقیـری یا از وطـــــــن گـــــریزی
سخت است بر من و تو، جور و جفا دیگر بس!
 
ویرانی های این مِلک ، ناشی همه ز جنگ اند
دیگر نباید این جنـــگ، جور و جفا دیگر بس!
 
جنگــــی که کرد تحمیــــل، بار هزار مصیبت
بر سرنوشت ملّـــــــت، جور و جفا دیگر بس!
 
بیگانگـــــــــان ندانند درمـــــــــــان درد ما را
چون درد دردِ ما است، جور و جفا دیگر بس!
 
با همدیـگر بســــازیم تا بیش از این نســـوزیم
در آتــش خشـــــــونت، جور و جفا دیگر بس!
 
تأمین صلـــح و وحـــدت، برکندن خشـــــونت
کـــار من و تو باشـــد، جور و جفا دیگر بس!
 
اینجــــــا دیار ما است، اینــــــجا وَقار ما است
وحدت شعــار ما است، جور و جفا دیگر بس!
 
ایجـــــاد یک فضـای امن و امان به کشــــور
باشــــــد نیـــاز مُبـرم، جور و جفا دیگر بس!
 
هممَیهنان عــارف  در راه وحــدت و صـلـــح
باهــــم شویــم برادر، جور و جفا دیگر بــس!
 
 
عارف شریفی نژاد
شهر چغچران – غور
حوت ١٣٩٠