آرشیف

2017-5-8

فضل الحق ملكزاده

جوانان خون چكان!

بلخ ام البلاد است فرهنگ باستان 
 دشمن زبون كنيد كه انها منافقان 

 شهيد شدند درانروز،افراد بيگاه 
فرش زمين شده  ان  خون  پاكشان   

سرباز ميهن  ام  ، باشيد در نظام  
دشمن در كمين است نوكر ،چاكران

أن  دشمنان  قاتل ، كاشانه درمقام اند
 دستور اجنبى بود  ان يهود كافران

 دزدان ، چپاولگر حاكم  شدند در نظام  
كشتار بى گناه هان  از دست نوكران

دستور به دست غربى ملحد در مقام
 ان  خون چكان ابليس مرتدمكاران

 افسوس كه باند مافياى، قدرت بدست دارند   
ما ملت مظلومينم ، در قبضه اوپاشان

 فرزندى نظام استيم، چون همه مسلمان  
 در بزم نبرد استيم با دشمن اين كاروان

دست بدعا استيم دشمن زبون گردد
تا روح شهيدان ، ارام  به قبرستان

فضل الحق ملك زاده
دنمارك
21-4-2017