آرشیف

2018-10-24

رسول پویان

جنگ و ترور

مرگ رازق انفجار دیگر است
در دل دشمن شرار دیگر است

شـیـرمـرد قـنــدهـار دیــرپـای
رفـت؛ اما افتـخـار دیگر است

ازجنایت های طالب خسته بود
سینه بریان دلفگار دیگر است

خصم پاکـسـتان و ضـد اجنبی
مـرد جنگی نامدار دیگر است

نه به امریکا و طالب گفته بود
گر شهید جان نثار دیگر است

تیردشمن سینه اش را چاک کرد
ایـن جـنـایـت تکـرار دیگر است

نقـش پاکستان و امـریکا و ارگ
پـیـچ و تـاب آشـکار دیگر است

قتل رازق بـر سـر خـلق جنوب
کوه سنگین و فـشار دیگر است

میدهند با طالبان شرق و جنوب
ایـن پلان تار و مار دیگر است

تا شمال و غرب را ویران کنند
بس تـرور و انتحـار دیگر است

چل سال بگذشت ازجنگ وترور
هرطـرف بـر پا دار دیگر است

طالب و داعش نامی بیش نیست
در پـس آن اقـتــدار دیگـر است

دست امریکا و پنجـاب و سـعود
نیش گـژدم کپچه مار دیگر است

جنگ ایران و سعودی بهرغرب
گنج بی باب وحصار دیگر است

پـول نفـت و پـول تـریاک وطـن
بهـر واشـنگـتن دلار دیگر است

صد زمستان و خـزان آورده اند
نـه تمـوز و نـه بهـار دیگر است

جنگ امریکا وچین وروس وهند
در وطـن فـردا شعار دیگر است

چین وروس وهند درشرق زمین
امپراتـور شــهـریـار دیگر است

جـنگ پـاکسـتان با هـند بـزرگ
بـازی بـی اعـتـبــار دیگـر است

طرح نـاتـو گـر تعـادل بشـکـنـد
غیر وحشت انتظار دیگر است؟

23/10/2018