آرشیف

2018-6-18

الحاج امین الدین سعـیـدی

جنگ مردود، جهاد مطلوب!

درین روزها با مشاهدهء نزدیک از جریانات و شعارهای مردم، نبض حوادث به صورت مشهود و مستند دیده میشود و ملموس است که مردم و ملت افغان از جنگ خسته شده اند ولی از جهاد خسته نیستند : دیده میشود و محسوس است که طالب امروز با طالب دیروز تفاوت محسوس داشته و دارد.
لباس طالب امروز نسبت به طالب دیروز کمی نو وریش ها کمی کوتاه وسربازان شان تقریبآ جوان بنظر میرسید .
طالب ها در بیانه ها ومصاحبه ها اکثراً به یک نقطه تأکید و اجماع می کردند که جهاد ما بر ضد خارجی ها است، باید امریکا یها ودر نهایت اشغال کشور ما باید پایان یابد. تأکید داشتند که نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند و ادامه میدادند که مشکل اساسی امروزما وجود خارجی هادر کشور ماست. تأکید داشتند که اگرخارجیها به اشغال خویش ادامه دهند ، به زور آنها را از کشور خویش خارج خواهیم ساخت  ، در این هیچ جای شک نیست که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند وخواستار صلح اند، ولی به یاد داشته باشید که مردم مسلمان افغانستان از جهاد خسته نشده اند ودر مقابل اشغال وبی عدالتی ها ، تحقق اساسات دین مقدس اسلام وشریعت اسلامی به جهاد خویش ادامه خواهند داد.
امروز با مشاهدات دقیق هویدا بود که طالبان در صحبت ها ومصاحبه های خویش تابع داری خویش را از رهبری وامیر خویش همیشه ابرازمیداشتند ومیگفتند زعیم ما شیخ الحدیث هیبت الله چنین و یا چنان هدایت فرموده اند.
در صحبت های طالبان یک نقطه ویک احساس با تمام وضاحت ملاحظه میشود که طالبان سخت برای صلح تمایل نشان میدهند ودر احوال پرسی بامردم صمیمی ومهربان بنظر میرسیدند.
 طالبان مانند سابق توجه به لباس و ریش مردم نداشتند، با مردم وحتی با بی ریش ها عکس یاد گاری می گرفتند. طالب امروز دیګر از کامره ودوربین کامره تلویزیون در حراس نه بود ونسبت به آن نفرت نشان نمی دادند.
طالبان در مورد زنان اینبار حساس نه بودند ، حس انتقام شان ضعیف بنظر میرسید ، حتی در وقت نماز دوش شان بسوی مسجد هم زیاد نبود. در شهر که اواز موسیقی شنیده میشود ، هیچ ممانعت بعمل نیاورند ، بلکه با شنیدن ترانه های مهینی وموسیقی رزمی یکجا با سربازان وعوام الناس مصروف اتن ملی بودند . چنین تصویر از طالب امروز ایشان را در تمام عرصه ها نسبت به ګذشته متمایز جلوه میدهد. الغیب عندالله اما شرع ظاهر را میبیند. ما با تمام احتیاط از آغاز این روند استقبال نموده و از درکاه ایزد متعال استدعا داریم تا ملت ما نیز به صلح‌، آشتی و برادری برسد.
صلح و آشتی ایکه همهء ملت مسلمان و تمام  احزاب و سازمانها موجود کشور ما عوض مراجعه به تفنګ به ملت مسلمان افغان، کتاب الله و سنت رسول الله مراجعه نموده ، در اخوت اسلامی، صله و عاطفه، ګذشت و برادری را پيشه کنند.
این بدان معنا هم نیست که همه یکسان و یک نسخه برای حل مسایل کشور و جامعه داشته باشند. این ناممکن است و چنین توقع خطاء است. بګذار ملت مسلمان در یک فضای آزاد مطابق رای و فهم خویش در روشنایی هدایات علمان از دین مقدس اسلام راه خیر را انتخاب و ملت تابع ارادهء ملت مسلمان در صلح و تفاهم باهمه شوند.

و ما توفیقنا الا بالله
امین الدین سعیدی – سعید افغانی