آرشیف

2016-8-15

afrotan

جنگ زرگری میان کَل و کد وی ارگ !*

میگویند که در هندوستان قدیم ، شكارچيان براي شكار ميمون سوراخ كوچكي را در نارگيل(۱) ايجاد مي كردند. يك کیله  در آن مي گذاشتند  و زير خاك پنهان اش مي ساختند .وقتی ميمون دست اش را به داخل نارگيل مي بُرد و به کیله  چنگ مي انداخت ، ديگر نمي توانیست دست اش را بيرون بكشد، چون مشت اش از دهانه سوراخ خارج نمي شد . فقط به خاطر اين كه حاضر نيست ميوه را رها كند. ميمون درگير يك جنگ ناممكن معطل مي ماند و سرانجام شكار مي گردید . 
 

ادامه مطلب در اینجا