آرشیف

2023-10-19

آی سان مرامی

جنگِ ماهانه

من هم هر ماه‌ام در جنـگ

خود به ضد، بر دل زنم خنجر

هر دو پایم خون شده اما

که می‌دانست که پنبه رازدار است ؟!

🅰️🅱️🅾️🆎🆑